การขอขมาพระเป็นเจ้าที่คริสตชนได้ทำผิดต่อชาวโลก
   ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของพระศาสนจักรคาทอลิกจนกระทั่งสมัยปัจจุบัน

   จากหนังสือพิมพ์ "The Tidings" ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2000แปลและเรียบเรียงโดย  
สิริโรจนา  

    ณ นครวาติกัน พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้ประกอบพิธีกรรมใช้โทษบาป ที่คริสตชนได้ทำบาปผิดต่อชาวโลกเมื่อสองสหัสวรรษที่เพิ่งผ่านพ้นไป

    พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

  1. พี่น้องที่รัก ด้วยความวางใจให้เราหันหน้าเข้าหาพระบิดาเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ทรงพิโรธช้า ทรงมีความรักและความสัตย์ซื่ออย่างเหลือล้น และอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงยอมรับการใช้โทษบาปของประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งสารภาพบาปด้วยความสุภาพถ่อมตน และวิงวอนพระองค์ โปรดประทานพระเมตตาแก่เขาทั้งหลาย

(ทุกคนสวดสักครู่หนึ่งในใจอย่างเงียบๆ)

1. การสารภาพบาปโดยส่วนรวม:
พระคาร์ดินัล เบอร์นาร์ดิน แกนติน ประธานคนก่อนของสภาพระสังฆราชแห่งนครวาติกัน:

ให้เราภาวนา การสารภาพบาปและการใช้โทษบาปของเราจะได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า เราจะได้เป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ พิจารณาบาปของเราในอดีตเพื่อ "ชำระความทรงจำของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน" และผูกมัดตัวเราบนทางแห่งการกลับใจอย่างแท้จริง

(ภาวนาอย่างเงียบๆ)

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระศาสนจักรผู้แสวงบุญ ซึ่งพระองค์ได้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ ประกอบด้วยสมาชิก ลูกๆของพระองค์ ในทุกยุคทุกสมัย ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ฉายแสงเจิดจ้า และสมาชิกที่มีความกระด้างกระเดื่องต่อพระองค์ ขัดต่อพระคัมภีร์และข้อความเชื่อที่เราประกาศ พระองค์ผู้ซึ่งทรงซื่อสัตย์ตลอดกาล ถึงแม้ว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ โปรดอภัยบาปเรา เพื่อเราจะได้เป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อหน้าชายและหญิงทุกคน อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

    นักขับร้อง:         กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
สัตบุรุษขับร้องซ้ำ:   กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
(จุดเทียนหนึ่งดวงหน้าไม้กางเขน)

2. การสารภาพบาปผิดต่อการบริการความจริง
พระคาร์ดินัล โยเซฟ แรตซิงเกอร์ ประธานสภาเกี่ยวกับเรื่องข้อความเชื่อ:

ให้เราภาวนา ทุกๆคนที่มุ่งไปที่องค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงมีพระหฤทัยสุภาพอ่อนโยน จะได้ยอมรับว่าคนของพระศาสนจักร ในนามแห่งความเชื่อและจริยธรรม บางเวลาได้ใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อพิทักษ์รักษาความจริง

(ภาวนาอย่างเงียบๆ)

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของหญิงและชายทั้งมวล ในยุคสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์ บางเวลา คริสตชนไม่มีความอดทน และไม่ซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรของพระองค์มีมลทิน โปรดเมตตาลูกๆ คนบาปของพระองค์ และเราขอถวาย พระองค์ความตั้งใจของเราอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาและส่งเสริมความจริงด้วยความรักอันสุภาพอ่อนโยน ด้วยความรู้อย่างมั่นคงว่า ความจริงดำรงอยู่ในฤทธิ์กุศลแห่งความจริงเท่านั้น อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

    นักขับร้อง:         กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
สัตบุรุษขับร้องซ้ำ:   กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
(จุดเทียนหนึ่งดวงหน้าไม้กางเขน)

3. การสารภาพบาปผิดต่อการเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสตกายา
พระคาร์ดินัลโรเยอร์ เอชกาเรย์ ประธานคณะกรรมการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งนครวาติกัน:

ให้เราภาวนา เราจะได้ยอมรับการทำบาปซึ่งได้ทำให้เกิดการแตกแยกจากการเป็นหนึ่งเดียวในพระกายพระคริสตเจ้า และการบาดหมางใจกันระหว่างพี่น้องในพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะได้เดินบนทางแห่งการคืนดีกันและการเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชนทั้งมวล

(ภาวนาอย่างเงียบๆ)

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระบิดา ผู้ทรงเมตตากรุณา คืนก่อนพระมหาทรมาน พระบุตรของพระองค์ได้สวดภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคนที่เชื่อในพระองค์ อย่างไรก็ตาม ในความกระด้างกระเดื่องต่อน้ำพระทัยของพระองค์ คนที่มีความเชื่อได้ขัดแย้งกันเอง แตกแยกกัน และลงโทษกันเอง และต่อสู้กัน เราวอนขออภัยโทษจากพระองค์โดยด่วน และวิงวอนพระองค์โปรดประทานพระหรรษทานให้เราเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ เพื่อคริสตชนทั้งมวล ที่ได้คืนดีกับพระองค์ และคืนดีกันเอง โดยพระกายและจิตเดียวกันจะได้บรรลุความชื่นชมยินดีในการการเป็นหนึ่งเดียวอย่างบริบูรณ์ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

    นักขับร้อง:         กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
สัตบุรุษขับร้องซ้ำ:   กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
(จุดเทียนหนึ่งดวงหน้าไม้กางเขน)

4. การสารภาพบาปผิดต่อประชากรของประเทศอิสราเอล
พระคาร์ดินัลแคสสิดี ประธานคณะกรรมการแห่งศาสนสัมพันธ์กับชาวยิว:

ให้เราภาวนา ในการระลึกถึงความทุกข์ทรมานที่ประชากรของประเทศอิสราเอลได้อดทนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คริสตชนจะได้ยอมรับการทำบาปต่อประชากรแห่งพันธสัญญาและพระพรขององค์พระเจ้า และด้วยวิธีนี้ เราจะได้ซักฟอกดวงใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์

(ภาวนาอย่างเงียบๆ)

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระเป็นเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา พระองค์ได้ทรงเลือกอะบราฮัมและสายโลหิตของท่านนำชาติต่างๆมารู้จักพระนามของพระองค์ เราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความประพฤติของคนในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นต้นเหตุให้ลูกๆของพระองค์ต้องทุกข์ทรมาน และวิงวอนพระองค์โปรดอภัยบาปเรา เราปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเป็นพี่น้องกับประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

    นักขับร้อง:         กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
สัตบุรุษขับร้องซ้ำ:   กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
(จุดเทียนหนึ่งดวงหน้าไม้กางเขน)

5. การสารภาพบาปผิดต่อความรัก สันติสุข สิทธิมนุษยชน และการเคารพต่อวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ
อัครสังฆราช สตีเฟ่น ฟูมิโอ ฮาเมโอ ประธานสมณะกระทรวงว่าด้วยคนอพยพไปอยู่ต่างแดนและนักเดินทาง:

ให้เราภาวนา เมื่อรำพึงถึงพระเยซูเจ้า พระเป็นเจ้าและองค์สันติภาพ คริสตชนจะได้ใช้โทษบาปเกี่ยวกับวาจา และท่าที ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเหย่อหยิ่งจองหอง การเกลียดชัง ความต้องการที่จะครอบงำผู้อื่น ความเป็นศัตรูต่อสมาชิกของศาสนาอื่นๆและต่อกลุ่มชนในสังคมที่อ่อนแอ เช่น คนอพยพเข้าเมือง และนักเดินทาง

(ภาวนาอย่างเงียบๆ)

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระเป็นเจ้าแห่งโลกพิภพ พระบิดาของมนุษย์ทั้งมวล โดยพระบุตรของพระองค์ พระองค์ได้ทรงขอร้องให้เรารักศัตรูของเรา ทำดีต่อคนที่เกลียดเรา และสวดให้กับคนที่เบียดเบียนเรา บ่อยครั้ง คริสตชนก็ยังไม่ถือตามคำสั่งสอนของพระองค์ในพระคัมภีร์ ยอมแพ้ต่ออำนาจแห่งความคิดของตนเอง เขาทั้งหลายได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน และดูหมิ่นเหยียดหยามวัฒนธรรมและประเพณีของศาสนาอื่น โปรดทรงอดทนต่อเราและเมตตาเรา และให้อภัยเรา อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

    นักขับร้อง:         กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
สัตบุรุษขับร้องซ้ำ:   กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
(จุดเทียนหนึ่งดวงหน้าไม้กางเขน)

6. การสารภาพบาปผิดต่อศักดิ์ศรีของสตรีและการเป็นหนึ่งเดียวของมนุษชาติ
พระคาร์ดินัล ฟรังซิส อะรินซี ประธานสมณะกระทรวงว่าด้วยการพบปะสนทนาระหว่างศาสนา:

ให้เราภาวนาสำหรับทุกคนที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะศักดิ์ศรีของมนุษย์ และผู้ซึ่งสิทธิของตนถูกย่ำยี ให้เราภาวนาเพื่อสตรีทั้งมวล ผู้ซึ่งบ่อยครั้งถูกดูหมิ่น ถูกมองข้ามไป หรือถูกบังคับให้ยินยอมเฉยๆ เราคริสตชนมีความผิดในการกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระบิดาของเรา พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ ชายและหญิง ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ และทรงบันดาลให้มนุษย์มีความหลากหลาย เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวของมนุษยโลก อย่างไรก็ตาม บางเวลา ความเสมอภาคของบุตรชายและบุตรหญิงของพระองค์ไม่เป็นที่ยอมรับ และคริสตชนมีความผิดในท่าที การต่อต้าน และการไม่ยอมรวมกัน เขาทั้งหลายได้รังเกียจสีผิวและเผ่าพันธ์ที่แตกต่างจากของเขาทั้งหลาย โปรดให้อภัยบาปเราและ ประทานพระหรรษทานแก่เรา เราจะได้สมานแผล ซึ่ง ในปัจจุบันนี้ ยังคงมีอยู่ในสังคมมนุษย์เนื่องจากบาป เราจะได้รู้ตัวว่า เราทุกคนเป็นบุตรของพระองค์ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

    นักขับร้อง:         กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
สัตบุรุษขับร้องซ้ำ:   กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
(จุดเทียนหนึ่งดวงหน้าไม้กางเขน)

7. การสารภาพบาปผิดต่อสิทธิพื้นฐานของบุคคล
อัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ งูเย็น วัน ทวน ประธานสมณะกระทรวงว่าด้วยความยุติธรรมและสันติภาพ:

ให้เราภาวนาสำหรับชายและหญิงทุกคนในโลก โดยเฉพาะ เด็กๆ ผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มเหงรังแก สำหรับคนจน คนต่างด้าว คนที่ไม่สมประกอบ ให้เราภาวนาสำหรับคนที่ไม่สามารถต่อสู้ป้องกันตัวเอง เด็กทารกที่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา หรือที่ถูกนำมาใช้ในการทดลองทางไบโอเทคโนโลยี่ ด้วยจุดมุงหมายที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ และผิดต่อคุณธรรมอันดีงามของวิทยาศาสตร์

(ภาวนาอย่างเงียบๆ)

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระบิดาของเรา พระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องของคนจนเสมอ หลายๆครั้งหลายๆหน คริสตชนไม่ยอมมองเห็นพระองค์ในคนที่หิว คนที่กระหาย และคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่, ในคนที่ถูกเบียดเบียน คนที่ถูกคุมขัง, และในคนที่ไม่สามารถต่อสู้ป้องกันตัวเอง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขั้นแรกๆของชีวิต สำหรับคนที่ได้ทำผิดต่อความยุติธรรมโดยความร่ำรวยและอำนาจ และได้แสดงการดูหมิ่นเหยียดหยาม "เด็กน้อยตัวเล็กๆ" ผู้ซึ่งเป็นที่รักของพระองค์ เราวอนขอพระองค์ให้อภัยบาปเรา โปรดเมตตาเราและยอมรับการใช้โทษบาปของเรา อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

    นักขับร้อง:         กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
สัตบุรุษขับร้องซ้ำ:   กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน กีรีเอ เอเลอีซอน
(จุดเทียนหนึ่งดวงหน้าไม้กางเขน)

บทภาวนาจบพีธีกรรมใช้โทษบาป

พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2:

ข้าแต่พระบิดา ผู้ทรงเมตตากรุณาอย่างเหลือล้น พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ ทั้งผู้เป็นและผู้ตาย ด้วยความสุภาพถ่อมตน พระองค์ได้เสด็จมาในครั้งแรก และด้วยพระสิริโรจนาอันรุ่งโรจน์ของการเสด็จกลับมา พระองค์จะคิดบัญชีบาปทุกชนิดที่มนุษย์ได้ทำ โปรดให้บรรพชนของเรา พี่น้องของเรา และเรา ผู้รับใช้ของพระองค์ โดยพระหรรษทานของพระจิตเจ้ากลับคืนมาหาพระองค์ เป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ และได้รับพระเมตตาและ การให้อภัยของพระองค์ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา

รับ: อาแมน

(องค์พระสันตะปาปาทรงกอดและจุมพิตไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายแห่งการใช้โทษบาป และการแสดงความเคารพ สักการะบูชาพระเยซูคริสตเจ้า พระมหาไถ่ของเรา)

ความลึกลับโลกหน้า Thai Catholic Suebsiri สังฆมณฑลนครราชสีมา
Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd., Nai-muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last