นักบุญอันนา และ นักบุญยออากิม
จาก...อิสระ.คอม & พลมารีสาร
ฉลองวันที่ 26 กรกฎาคม
องค์อุปถัมภ์ของมารดา และหญิงที่กำลังจะคลอดบุตร


นักบุญอันนา และ นักบุญยออากิม มาจากตระกูลยูดา เชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด พระศาสนจักรเคารพนับถือท่านที่เป็นมารดาและบิดา ของพระนางมารีอา ผู้ซึ่งเป็นธิดาคนเดียวของท่านทั้งสอง พระคัมภีร์มิได้กล่าวถึงนามของบุคคลทั้งสอง และเราเป็นคริสตชนที่มีความรักและศรัทธาต่อนามทั้งสองนี้ จึงอยากทราบว่า นามทั้งสองนี้มีมาแต่เนิ่นนานเพียงใด
  • แม่พระก็ต้องมีบิดามารดา และบิดามารดาของแม่พระก็ต้องเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าทำให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเห็นแก่แม่พระ มิฉะนั้นก็คงเป็นการไม่ถูกต้องที่ จะถือว่าแม่พระ, นักบุญยอแซฟ และนักบุญยวงบัปติสตา ได้รับการกระทำให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการไถ่บาปมนุษย์

  • มีหนังสือโบราณเขียนขึ้นประมาณ ค.ศ.170-180 โดยคริสตังชาวยิวที่อยู่นอกปาเลสไตน์ ซึ่งเรียกตัวเองว่า เป็นนักบุญยาก๊อบองค์เล็ก เป็นพระสังฆราชของกรุงเยรูซาเลม และเป็นญาติของพระเยซูเจ้า ได้รู้เห็นเป็นพยานถึงเรื่องราวที่เขียนขึ้น แต่พระศาสนจักรคาทอลิกไม่รับรองที่เขาเขียนนี้ หนังสือนั้นเรียกกันว่า "พระวรสารบทแรกของนักบุญยาก๊อบ" เขียนเกี่ยวกับบิดามารดาของแม่พระ และชีวิตในวัยเยาว์ของแม่พระ.

  • หนังสือนี้ เขียนเกี่ยวกับนักบุญอันนาและนักบุญยออากิม ว่า "วันหนึ่ง ยออากิมซึ่งเป็นผู้ร่ำรวย และเป็นที่เคารพนับถือในอิสราเอล ถูกตำหนิเกี่ยวกับการที่ไม่มีบุตร ท่านรู้สึกเศร้าและหมดกำลังใจ จึงลาอันนาผู้ภรรยาไปถือศีลภาวนาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขณะเดียวกันอันนาอยู่บ้าน ก็ร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าพระเป็นเจ้า รำพันถึงเรื่องตนไม่มีบุตร ซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษจากพระเป็นเจ้า ในที่สุดพระเป็นเจ้าก็ทรงสดับฟังคำภาวนาของเขาทั้งสอง

  • "เทวดาองค์หนึ่งมาปรากฏตัวต่ออันนา และแจ้งข่าวให้ทราบว่า นางจะตั้งครรภ์ และจะบังเกิดบุตรีคนหนึ่งซึ่งจะมีชื่อเสียงที่สุดในโลก อันนาจึงสัญญาว่า จะถวายบุตรที่เกิดมาแด่พระเป็นเจ้า "ในขณะเดียวกัน ยออากิมที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารก็ได้เห็นประจักษ์เช่นเดียวกัน ท่านดีใจเป็นที่สุด และเดินทางกลับบ้าน อันนาออกไปต้อนรับเขาที่ประตูเมือง …." เรื่องเล่าต่อไปถึง การบังเกิดและ การถวายแม่พระในพระวิหาร "


ภาพการบังเกิดพระนางมารีอา
  • คริสตชนในสมัยดั้งเดิมนิยมชมชื่นกับ "พระวรสารบทแรกของนักบุญยาก๊อบ" ทำให้เกิดมีการฉลองตามพิธีกรรมมากมาย เช่น ฉลองการปฏิสนธิของแม่พระ, การบังเกิดของแม่พระ, การถวายแม่พระในพระวิหาร และฉลองบิดามารดาของแม่พระ คือ นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา นอกจากนั้น บรรดาปิตาจารย์ต่างๆ ในสมัยนั้น ก็อ้างพระวารสารบทแรกนี้เป็นหลักฐานด้วย

  • ตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 6 ได้มีการสร้างวัดเป็นเกียรติแด่นักบุญอันนาทั่วไป มีวัดนักบุญอันนาที่คอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 550 และในขณะเดียวกันได้สร้างวัดนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเลม ณ ที่ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นบ้านเกิดของนักบุญด้วย. วัดนักบุญอันนาที่คอนสแตนติโนเปิลและเยรูซาเลมนี้ ได้เป็นศูนย์กลางของการแสดงความศรัทธาต่อนักบุญอันนาในสมัยกลางของยุโรป

  • การฉลองนักบุญอันนา เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 6 จากวัด 2 แห่งนี้ที่กรุงโรม เริ่มมีความศรัทธาต่อนักบุญอันนาในศตวรรษที่ 8 และได้แพร่ไปจนศตวรรษที่ 14

  • ใน ค.ศ. 1584 พระสันตะปาปาได้ทรงกำหนดให้ฉลองนักบุญอันนาทั่วโลก ในวันที่ 26 กรกฎาคม หลังจากนั้นนักบุญอันนาก็เป็นที่นิยมอย่างมากหลาย ก็เพราะความ ศรัทธาที่เรามีต่อแม่พระ และคนที่แต่งงานแล้วก็ได้นักบุญอันนาและนักบุญยออากิมเป็นที่พึ่งในชีวิตแต่งงาน นักบุญอันนาและยออากิมเป็นยายและตา ของพระเยซูเจ้า เป็นรูปแบบของผู้ที่รอคอยพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ

  • นักบุญอันนาและนักบุญยออากิมได้เฝ้าอบรมสั่งสอนพระนางมารีอา จนเธอได้เป็นมารดาพระเจ้าและตอบสนองพระราชโองการของพระเป็นเจ้าด้วยความเชื่อ: "ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์" พระนางมารีอาได้เลียนแบบท่านทั้งสองในการอบรมสั่งสอนพระเยซูเจ้า บุตรชายของพระนาง จากบิดามารดาพระนางได้รับ ความเชื่อ ที่เป็นพื้นฐานแห่งความกล้าหาญและความเข้มแข็ง พระนางจึงสามารถยืนอยู่ที่เชิงไม้กางเขนโดยไม่ได้เสียความเชื่อขณะพระบุตรถูกตรึงบนไม้กางเขน ฉะนั้น นักบุญอันนาและนักบุญยออากิมเป็นบิดามารดาตัวอย่าง และแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของคริสตชนทุกคนที่เป็นพ่อแม่

ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า โดยคำเสนอวิงวอนของนักบุญอันนาและนักบุญยออากิม โปรดประทานพระหรรษทานแก่บิดามารดาคริสตชน เขาทั้งหลายจะได้จัดบ้านให้น่าอยู่ มีบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น ความบริสุทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่อบรมสั่งสอนบุตรให้มีความเชื่อ ความวางใจ และความรักต่อพระองค์ เหมือนอย่างที่ท่านได้เฝ้าอบรมสั่งสอนพระนางพรหมจารีมารีอา ธิดาของท่าน อาแมน

" ขอนักบุญอันนา และนักบุญยออากิม ช่วยวิงวอนเพื่อเราเทอญ"

[Thai Caholic] [Mass] [Testament] [Mary Carmel] [Parents] [Mother] [Father} [Holy pope] I [All saint] [7 Blessed] [Nicholas] [pray Rosary] [ Back to Menu ]
Your Welcome
Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand.   Last