หน้าที่ประจำวัน | ข้าพเจ้าเชื่อ | ข้าแต่พระบิดา | วันทามารีอา | เทวฑูตแจ้งสาร | คำภาวนาของบิดามารดา | คำภาวนาของวัยรุ่นคนหนึ่ง


จะอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความดีไม่ไหวหวั่น จะเร่งสร้างทั้งคืนและทั้งวันเพื่อชีวิตอันแสนสั้นนั้นมีราคา.

เครื่องหมายกางเขน
เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน

  1. คำภาวนาถวายวันนี้แด่พระเป็นเจ้า   

ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงน่ารักหาที่สุดมิได้
เราขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ประทานวันใหม่แก่เรา
โปรดช่วยเราถวายพระเกียรติและพระสิริโรจนาแด่พระองค์ในวันนี้
ขอให้ความคิด วาจา และการกระทำทั้งหมดของเราในวันนี้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงสรรพานุภาพและเมตตากรุณาอย่างไม่มีขอบเขต
โปรดอภัยความผิดของเราในอดีต โปรดพิทักษ์รักษาเราให้พ้นจากบาปในวันนี้
และโปรดคุ้มครองประชากรของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกชนิด

ข้าแต่พระนางพรหมจารีมารีอา พระชนนีของพระมหาไถ่ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดคุ้มครองเราเป็นพิเศษ
โดยคำภาวนาของพระแม่และความช่วยเหลือของนักบุญทั้งหลาย
ให้เราขยันหมั่นเพียรในการทำความดีในวันนี้ เพื่อพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้า
ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ซึ่งสถิตกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร อาแมน

  2. เชิญพระจิต   
เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า เชิญมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ
และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์
โปรดส่งพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
แล้วพระองค์จะเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์สอนใจสัตบุรุษด้วยความสว่างของพระจิต
ขอให้เราทราบซึ้งในความเที่ยงตรงด้วยพระจิตนั้น
และให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์เสมอ เดชะพระสวามีคริสตเจ้า อาแมน

  3. บทข้าแต่พระบิดา (มธ 6:9-13) (Pater Noster)  

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
  4.บทวันทามารีย์ (Ave Maria)   

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน


   5. บทพระสิริรุ่งโรจน์ (Gloria Patri)  

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน


   6.  บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (Credo)

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้
เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล
ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป
การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร
อาแมน

  7. เยซู มารีอา ยอแซฟ   
เยซู มารีอา ยอแซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญา และชีวิตแด่ท่าน
เยซู มารีอา ยอแซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีอา ยอแซฟ ขอช่วยให้ข้าพเจ้าสิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่าน

  8. โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า   
โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า ชาวเราหลบมาพึ่งท่าน
โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวิงวอนในยามทุกข์ร้อนของเรา
แต่โปรดช่วยเราให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด ท่านศรีพรหมจารีผู้ทรงบุญ

  9. ก่อนอาหาร   
ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดอวยพรแก่ข้าพเจ้า
และอาหารที่จะรับประทานนี้ อาแมน

  10. หลังอาหาร   
ขอโมทนาพระคุณ โอ้พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
ดำรงชีพและเสวยราชย์ตลอดนิรันดร อาแมน

  11. บทแสดงความทุกข์   
ข้าแต่พระเป็นเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้กระทำบาป
เพราะบาปเรียกร้องอาชญาของพระองค์
แต่เป็นต้นเพราะมันทำเคืองพระทัยพระองค์ ซึ่งดีและน่ารักยิ่งนัก
เดชะพระหรรษทานช่วย ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่า
จะไม่ทำบาปอีกเลย ทั้งจะอุตส่าห์ใช้โทษ
ขอทรงพระกรุณายกบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาแมน

  12. การรับศีลอภัยบาป   
หลังจากได้พิจารณาบาปที่ตนได้ทำแล้วให้สำนึกผิดและขอโทษพระเจ้า
และพี่น้องที่เราได้ทำผิด และตั้งใจว่าจะแก้ไขความผิดต่าง ๆ
รวมทั้งการชดเชยสิ่งที่เสียหายจากความผิดนั้น
(เมื่อเข้าพบพระสงฆ์เพื่อสารภาพบาป)
คุณพ่อที่เคารพ ลูกแก้บาปครั้งสุดท้ายมาได้ (บอกจำนวน) วัน/อาทิตย์/เดือน/ปี
บาปของลูกมีดังนี้.............(ให้บอกบาปและจำนวนครั้ง)
แล้วฟังพระสงฆ์ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งรับกิจการชดเชยบาป
เสร็จแล้วสวด" บทแสดงความทุกข์ "
ในขณะเดียวกันพระสงฆ์จะสวดบทยกบาปให้ จบแล้วออกไปทำกิจการชดเชยบาป

  13. บทวันทาพระราชินี (Salve Regina)  

วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา
ทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยน และความหวังของลูกทุกคน
ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา ขอวันทา ร้องหาพระแม่
ถอนใจคร่ำครวญร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้
โปรดเถิดพระแม่ ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก
โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก
และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว
โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซู พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร
ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี
มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน

ก่อ....โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิดพระชนนีเจ้าข้า
รับ....เพื่อเราสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า

เราจงภาวนา
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์คือที่พึ่งและฤทธิ์กำลังของเรา
โปรดทอดพระเนตรมายังประชากรผู้กำลังร้องหาพระองค์
เดชะคำเสนอวิงวอนของพรหมจารีมารีอา พระชนนีผู้ทรงศรีและนิรมล
เดชะนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนาง
เดชะนักบุญอัครสาวกเปโตรและเปาโล และเดชะนักบุญทั้งหลาย
ของทรงพระเมตตาสดับฟังคำวิงวอนของเรา ให้คนบาปกลับใจ
ให้พระศาสนาจักรผู้มารดา ได้รับอิสระเสรีเทิดชูขึ้น
เดชะพระสวามีคริสตเจ้าของเรา... อาแมน

  14. บทภาวนาขอพระจิตเจ้า   
ข้าแต่พระจิต พระผู้ประทานให้ลูกมองเห็น
และแสดงให้ลูกได้พบกับหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูก
ผู้ประทานพระหรรษทานสำหรับการยกโทษ
และลืมความบกพร่องต่างๆ และเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภาวนาสั้นๆนี้
ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
และลูกขอกล่าวย้ำอีกว่า ลูกไม่ต้องการที่จะแยกจากพระองค์
ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าความปรารถนานี้
ลูกต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
และความรักของลูกเพื่อพระองค์เท่านั้น อาแมน

ขอให้เผยแพร่บทภาวนานี้ต่อสาธารณชน เนื่องจากได้สวดบทภาวนานี้แล้ว
พระประทานให้ได้รับประสบผลสำเร็จตามที่ได้ขอ ลูกขอขอบคุณพระองค์

  15. บทฑูตสวรรค์ของพระเจ้า   

ฑูตสวรรค์ของพระเจ้า
พระองค์ทรงพระกรุณา
มอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่าน
โปรดส่องสว่าง พิทักษ์รักษา
คุ้มครองและนำทางชีวิต
ข้าพเจ้าในวันนี้(คืนนี้) ด้วยเทอญ
อาแมน

[OUR FATHER] [HOLY MOTHER] [BELIEVE IN GOD] [ PRAYER] [ NAME JESUS ] [ GOOD NEWS]
[ST.JOSEPH] [THAI CATHOLIC] [ HOLY BIBLE] [ NICHOLAS] [ คืนสุดท้าย ] [ HOLY CROSS] [ เดินรูป 14 ภาค ]
[ LONG POPE] [ HOLY ALBUM] [ PRAY ROSARY] [ ALL SAINTS] [JUBILEE 2000] [ MARIE SLIDE] [ GOTO MENU ]
News1 I News2 I Prayer | Testament | Jesus | Maria | Apostles | Saints | Cross way | X-mas' Album | Pope | Saints Links
Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd. Nai-muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last