มิสซาเป็นบูชาอันประเสริฐ
          
มิสซา คือการเลี้ยงของพระเป็นเจ้า

มิสซาเป็นบูชาอันประเสริฐสุด มิสซาคือการประทานเลี้ยงของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเชิญเรามาร่วมถวายมิสซา เพื่อเลี้ยงอาหารทิพย์ คือ พระกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงสานุศิษย์ด้วยพระกาย และพระโลหิตของพระองค์   ในมิสซาก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงเลี้ยงเราด้วยพระกาย และพระโลหิตของพระองค์เอง

การรับประทานอาหารในครอบครัว เราร่วมโต๊ะเดียวกัน เป็นการเชื่อมความสามัคคี มิใช่แต่เพียงทานอาหารให้อิ่มเท่านั้น ในมิสซาก็เช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าทรงเชิญเรามา เพื่อเลี้ยงวิญญาณของเรา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเราทุกคนในพระศาสนจักร การร่วมถวายบูชามิสซา ให้ถูกต้องตามจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้า เราต้องรับศีลมหาสนิทด้วย มิใช่แต่เพียงมาร่วมพิธีเท่านั้น เพราะเราได้รับเชิญให้มาร่วมรับประทานอาหารทิพย์ของพระองค์ด้วย


มิสซา คือ การบูชาพลีกรรมของพระเยซูเจ้า เป็นบูชาเดียวกันกับบูชาบนเนินกัลวารีโอ ผู้ถวายและของถวายเป็นองค์เดียวกัน คือ พระเยซูเจ้า การที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซานั้น พระสงฆ์เป็นเพียงตัวแทนพระเยซูเจ้า เรามาร่วมถวายบูชามิสซาพร้อมกับพระเยซูเจ้า มิใช่เพียงร่วมพิธีเฉยๆ ต้องมีส่วนร่วมถวายกับพระสงฆ์ด้วย ถวายพระเยซูเจ้าแด่พระบิดา มารับผลการสิ้นพระชนม์บนกางเขน

มิสซาแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคคำสอน และภาคถวายบูชา
(1) ภาคสอน (ภาควจนพิธีกรรม) ภาคสอนมีบทนำ คือ บทสวดภาวนาขณะที่พระสงฆ์อยู่ที่เชิงพระแท่นเป็นการเตรียมตัว ต่อจากนั้นพระสงฆ์จึงร่วมสวดภาวนาพร้อมกับสัตบุรุษทุกคน แล้วจึงถึงภาคสอน มีตัวแทนผู้เข้าร่วมบูชามิสซาอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้า จากพระคัมภีร์พระธรรมเก่า หรือพระธรรมใหม่ พระสงฆ์อ่านพระวรสารคำสอนของพระเยซูเจ้า แล้วเทศน์อธิบายคำสอนของพระเยซูเจ้าให้ทุกคนฟัง

(2 ) ภาคบูชา (ภาคขอบพระคุณ) เริ่มแต่บทภาวนาเพื่อมวลชน บทภาวนาถวายเครื่องบูชา และพระสงฆ์เสกศีล ชูศีลให้เรากราบบูชา จนถึงบทภาวนา "ข้าแต่พระบิดา" ต่อจากนั้นพระสงฆ์แจกศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นอาหารทิพย์แก่เราทุกคน ตอนท้ายมีบทภาวนาขอบพระคุณ พระสงฆ์อวยพร และบทภาวนาปิดพิธี
บทเพลง ชีวิตมีค่า
1. พิธีกรรมจบลงครั้งนี้  ลูกยินดีทำตามพระวาจา      ชีวิตช่างแสนมีค่า  เมื่อร่วมบูชา มิสซาแห่งใจ
2. เรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่น  ทำให้สดชื่น รื่นรมย์สมฤทัย      ชีวีลำบากเพียงใด ไม่เป็นไรสุขใจในพระวาจา

แต่เดิมเราใช้คำพูดว่า "เรามาฟังมิสซา" สมัยนี้ "เรามาร่วมถวายบูชามิสซาขอบพระคุณกับพระสงฆ์" เพราะถวายบูชามิสซามิใช่กิจการ ของพระสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นกิจการของเราคริสตชนทุกคนด้วย เวลาถวายบูชามิสซาขอบพระคุณนั้น พระสงฆ์และเราทุกคน และพระศาสนจักรทั่วโลก พร้อมใจกัน ถวายพระเยซูเจ้าแด่พระบิดาของเรา

บูชามิสซาขอบพระคุณจึงมีคุณค่าสูงสุด มิสซาเป็นคารวกิจสาธารณะ เป็นการเคารพสักการะแด่พระเป็นเจ้า พร้อมทั้งกายและใจรวมกันในนามของพระศาสนจักร เพราะฉะนั้นแม้แต่พระสงฆ์จะถวายมิสซาขอบพระคุณในกระท่อมกลางป่าแต่ผู้เดียว ก็ถวายบูชาในฐานะเป็นผู้แทนพระศาสนจักรทั่วโลก เราจึงต้องภูมิใจ และพยายามมาร่วมถวายมิสซากับพระสงฆ์บ่อยๆ

บูชามิสซาเป็นกิจการของเราทุกคน เวลาเรามาร่วมถวายมิสซาขอบพระคุณ ต้องตระเตรียมและสำรวมทั้งกายและจิตใจ ร่วมจิตร่วมใจพร้อมกับพระสงฆ์ถวายบูชา อย่านั่งเฉยๆ หรือก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือภาวนา หรือสวดลูกประคำ โดยไม่ใจใส่กับกิจการที่พระสงฆ์กำลังกระทำบนพระแท่น พระศาสนจักรกำหนดให้เรา นั่งบ้าง ยืนบ้าง คุกเข่าบ้าง ร่วมใจกับพระสงฆ์ แม้บทขับร้องก็ให้มีใจความตรงกับที่พระสงฆ์กำลังสวดภาวนาอยู่ มิใช่ต่างฝ่ายต่างทำ

 

ท่าทางของสัตบุรุษ ขณะร่วมถวายบูชามิสซาขอบพระคุณกับพระสงฆ์ มีความหมายดังนี้

  • การยืน เป็นการแสดงว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้า ยืนพูด ยืนฟังพระเจ้า หรือยืนขึ้นต้อนรับพระสงฆ์ผู้เป็นผู้แทนของพระองค์
  • การคุกเข่า แสดงความสุภาพ แสดงความเคารพสักการะ เวลายกศีลและหลังยกศีลมหาสนิท เวลาวิงวอนขอจากพระเป็นเจ้า หรือรับพระพรจากพระองค์.
  • การนั่ง นั่งฟังพระวาจาของพระเจ้า หรือนั่งรำพึง เวลาพระสงฆ์อ่านพระวรสาร เรายืนขึ้นฟัง เพราะเป็นพระเยซูเจ้าเองที่สอนเรา
  • การสงบเงียบ เงียบเพื่อตั้งสมาธิ ภาวนา รำพึงคิดตาม ขอบพระคุณ เป็นต้น

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ I Next =>

Catholic-pages.com

คุณพ่อปีโอเตือนเรื่องนรก I วิญญาณนรกสอนเรา I เขาจะตกนรกไหม? I ท่านเชื่อหรือไม่ว่านรกมีจริง? I นรกมีจริง และเราอาจจะต้องไปที่นั่น
มิสซาบูชาขอบพระคุณ I มิสซาช่วยปลดปล่อยวิญญาณไฟชำระ I บทเทศน์เกี่ยวกับไฟชำระ I ความลึกลับเกี่ยวกับโลกหน้า I วิญญาณในไฟชำระ I วันระลึกถึงผู้ตาย
[Thai Caholic] [Mass] [Holy Bible] [10Command] [Parents] [Father] [Mother] [All saint] [Nicholas] [Holy pope] [Jubilee 2000] [Pray Rosary] [ Back to Menu ]

Your Welcome
Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand.   Last