Catholic | Prayer | Testament | Jesus | Maria | Feast Day I Apostles | Saints | Rosary I Cross way | X-mas | Link Pages I English Page
  ข้าแต่พระบิดา ## แสวงบุญฟาติมา NY. USA. ## Guadalupe Spain ## Our Lady of Victory

ข่าวดีประจำวันนี้

พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2007 สวดภาวนา อดอาหารและเครื่องดื่ม ทำพลีกรรม และใช้โทษบาป เพื่อสันติภาพของโลก
สมณสาสน์ของพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สอง “Ecclesia de Eucharistia” ศีลมหาสนิทในความสัมพันธ์กับพระศาสนจักร

มรรคามหาทุกข์ พระเจ้าทรงเฝ้ารอเราทั้งวันและคืนในศีลมหาสนิท เดินรูป 14 ภาค
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์   เชิญเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทและพระมารดาของพระองค์     นี่คือกายของเรา นี่คือโลหิตของเรา
รหัสธรรมใหม่สำหรับรำพึงสวดลูกประคำ I บทภาวนาก่อนใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน น.อิสิดอร์ องค์อุปถัมภ์ I ครอบครัวใดสวดพร้อมกัน ก็จะได้อยู่รวมกัน
พระวาจาของพระเยซูคริสตเจ้าบนไม้กางเขน I มหาทุกข์เจ็ดประการของพระมารดามารีอา I พระกุมารหนีเข้าอียิปต์ I พระเยซูหายไปในพระวิหาร

  แม่รักลูกมากกว่าลูกรักแม่ I ไม่วางใจในสิ่งใดเลย I เปิดหรือปิดประตู I ความเชื่อของหญิงคานาอัน I งานของผู้หญิงไม่มีวันหมด
แกะที่อยู่ใกล้ชุมพาบาลจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี I วิธีจารึกชื่อเราในพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า I จิตไม่บริสุทธิ์กลายเป็นปิศาจ
พระเจ้าข้า พระองค์หมดพระฤทธานุภาพแล้วหรือ? I ก็ทำตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆ I ข้าพเจ้าถวายตัวแด่องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าดินและสรรพสิ่ง
ปูพื้นฐานแห่งความดีบริบรูณ์แก่เด็กทุกคน I ถวายทุกสิ่งกลับคืนให้พระเป็นเจ้า I พระเยซูจำแลงพระกาย I อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร
แขวนสายประคำ I พระเยซูถูกสบประมาทขณะพระองค์แขวนอยู่บนไม้กางเขน I อย่าคิดพูดหรือทำสิ่งใดในความโกรธ 


บทความใหม่

พระเยซูเจ้า-แม่พระ

บทภาวนา-รำพึง
  

พระคัมภีร์ ON-LINE
  

คำสอนคาทอลิก
  

ภาวนาเซนาเคิล

บทความรวม
   รูปแม่พระไทยร้องไห้ในออสเตรเลีย  
สวดลูกประคำอย่างศรัทธา I สะสางบัญชีกับพระเป็นเจ้า I ข้าเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า I ของขวัญพิเศษสุดจากพระเป็นเจ้าถึงท่าน
อย่าโจมตีพระสงฆ์ I จงสวดให้พระสงฆ์ทุกวัน I ใครที่วิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ ก็วิพากษ์วิจารณ์พระเยซูคริสตเจ้า I ความหายนะของปิศาจ
ตัวการทำลายความรักและสันติภาพในยุคปัจจุบัน I ทำไมข้าพเจ้าจึงอยู่ในโลกนี้? I เงินประทังชีวิต I จงใช้เวลาทุกขณะอย่างมีประโยชน์
ใครสามารถต่อต้านพระหรรษทานของพระมารดามารีอา I โอ้ พระจิตเจ้า I หน้าที่สำคัญในโลกนี้ I หนูน้อยมหัศจรรย์ I หลายกลุ่ม หลายภาษา

มิสซาช่วยปลดปล่อยวิญญาณไฟชำระ
สุดยอดมหัศจรรย์ศีลมหาสนิท
มหัศจรรย์ ศีลมหาสนิท ที่เกาเหลี
ศีลมหาสนิท ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์
รูปพระเยซูเจ้าวัยเด็ก
พระคริสตเจ้าทรงประจักษ์
พระบิดาแนะนำการสวดภาวนา


ทางกางเขนและพระสัญญา 14 ข้อ
ผ้าห่อพระศพพระเยซูคริสต์
ศีลมหาสนิท และ การแก้บาป
ชัยชนะของศีลมหาสนิท
คริสตชนขอขมาพระเป็นเจ้า


แม่พระประจักษ์ 9 ครั้ง
แม่พระประทานสัญญา 15 ข้อ
ศตวรรษแห่งมรณสักขี
คู่ครองของข้าพเจ้าเรียนการให้อภัย
ข่าวชีวิตคริสตชน คาทอลิก
ข่าวพระสังฆราชในทวีปเอเซีย
โอโธด๊อกส์และคาทอลิก
ทำแท้งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิต
ผู้นำพระศาสนจักรประณาม CLONING
ความเชื่อคาทอลิก กับ รางวัลโนเบล
Pope John Paul II & Queen Elizabeth
ประชาธิปไตยต้องมีพื้นฐานจริยธรรม

ขอถวายวันนี้แด่พระเป็นเจ้า
พระคุณของพระจิต

พระเมตตาของพระเจ้า
" พระเมตตาของพระเจ้า "
แม่พระร้องไห้เป็นโลหิต * * * วันมารีอาสามบท
   แม่พระอะคิต้า (Our Lady of Akita)  
แม่พระแห่งความสว่าง ประจักษ์ ณ ประเทศอียิปต์
"มารีอา พระนามนี้ช่างไพเราะและทรงฤทธานุภาพยิ่งนัก"

พร้อมกับพระแม่่ให้เราเป็นผู้ประกาศ และเป็นพยานแห่งความร่าเริงยินดี บทความใหม่  
   คำปรีชาญาณของคุณแม่เทเรซา   

การเฝ้าศีลมหาสนิท * * * ของขวัญจากพระเจ้า * * * นักบุญลูเซีย
นักบุญองค์ไหนช่วยยกเลิกการประหารชีวิตนักโทษ?
STATISTICS ON THE PAPACY OF JOHN PAUL II

การบังเกิดของพระมารดามารีอา
พระนางมารีอาพรหมจารีตลอดกาล
พระมารดาวอนขอคำปรึกษาจากพระบุตร
หนุ่มน้อยโปรเตสตันกับบทวันทามารีอา
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
การปฏิสนธินิรมลทินของพระแม่
พรหมจารีมารีอา แม่พิมพ์ของเรา


พระแม่มารีอา มารดาน่ารักยิ่ง
นักบุญองค์แรก แห่งสหัสวรรษที่ 3
บุญราศีพระสันตะปาปาสององค์
นักบุญ 4 องค์ บอกเล่าถึงไฟชำระ
บทเทศน์เกี่ยวกับไฟชำระ
นรกมีจริง เราอาจจะต้องไปที่นั่น


พระสันตะปาปา จอห์นปอล ที่ 2
พระสันตะปาปาทรงไล่ผี
สถิติ ในพระศาสนจักรคาทอลิก
คริสตังไทย มีเท่าไรกันแน่ ?
ข่าวพระสันตะปาปาขอร้อง
ข่าวพระสันตะปาปา
บุญราศีพระสันตะปาปายอห์นที่ 23
นักบุญยอเซฟ (คุณพ่อเดเมียน)
น.ยอห์นเวียนนีย์ องค์อุปถัมภ์พระสงฆ์
น.ลอเรนซ์แห่งโรม ฉลอง 10 สค.
มิสซาปิดพิธีวันฉลองเยาวชนโลก 2000
2 พฤศจิกายน วันระลึกถึงวิญญาณผู้ตาย

หิรัญสมโภชพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร I Bishop George Phimphisan's Silver Jubilee As Bishop

   เชิญเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน   
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย I คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ I เพลงสรรเสริญ I Catholic Links

  Catholic-Pages.com  
[ MASS] [ NAME JESUS ] [ GOOD NEWS] [ST.JOSEPH] [ NICHOLAS] [ FEAST DAYS ] [ ALL SAINTS] [JUBILEE 2000] [DATACOMM]
สภาพระสังฆราชคาทอลิกไทย I อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ I อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง I สังฆมณฑลนครราชสีมา I สังฆมณฑลจันทบุรี I สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี I สังฆมณฑลเชียงใหม่ I สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ I โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา I อุดมสาร/อุดมศานติ์
News1 I News2 I Prayer | Testament | Jesus | Maria | Apostles | Saints | Cross way | X-mas' Album | Pope | Saints Links
Your Welcome

Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand.   Last