คำภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิท
นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last  


คำภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิท
ขอพระกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชชายหญิง

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรของพระบิดาเจ้าผู้สถิตชั่วนิรันดร์
และของพระนางพรหมจารีมารีอา

เราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงถวาย
ชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขน
และที่เครื่องบูชานี้ถวายในทุกมิสซาบนพระแท่นทั่วโลก

ในพระฤทธานุภาพของพระจิตเจ้าเรานมัสการพระองค์
และประกาศว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในแผ่นศีลจริงๆ
โดยรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน
เราปรารถนาเลียนแบบความรักของพระองค์
ในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพ

เราอ้อนวอนพระองค์ โปรดเรียก
ชายหนุ่ม หญิงสาว มาดำรงชีวิตนักบวช
และโปรดประทาน พระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีใจโอบอ้อมอารี
ที่พระศาสนจักรของพระองค์ต้องการมากในยุคปัจจุบัน
พระเจ้าข้า โปรดฟังคำภาวนาของเราเทอญ

อาแมน  เชิญเฝ้าพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท  

  ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย ปีแห่งนักบวช และ ปีแห่งพระคุณการุณย์บริบูรณ์  

คำภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิท I พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท I สุดยอดมหัศจรรย์ศีลมหาสนิท I ชัยชนะของศีลมหาสนิท I ศีลมหาสนิท ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ I มหัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่เกาหลี
Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd., Nai-muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last