แม่พระกวาดาลูปประจักษ์บนตึกกระจกในรัฐฟลอริดา
นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last  


ในปี 1996 ต้นเดือนธันวาคม รายงานข่าวหลายกระแสบอกว่ามีรูปแม่พระบนตึกกระจก
ของบริษัท เซมมิโนลไฟแนนส์ ที่ เคลียวอเตอร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ภาพกระจกนี้มองดูคล้ายรูปแม่พระกวาดาลูป องค์อุปถัมภ์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้

เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปคนเป็นพันๆมาชุมกัน จุดเทียน สวดลูกประคำ
ร้องเพลงสรรเสริญ และถวายดอกไม้ใต้ภาพกระจก สูง 60 ฟุต
ตั้งแต่ธันวาคมจนถึงมกราคมประชาชนกว่า 500,000 คนได้มาชมภาพนี้

นักวิทยาศาสตร์พยายามให้คำอธิบายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินี้ว่า น้ำจากเครื่องรดน้ำสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสาเหตุการเกิดภาพบนกระจก อย่างไรก็ตาม ทำไมภาพยังอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานหลังจากเครื่องรดน้ำปิดแล้ว?

ภาพมหัศจรรย์นี้ได้ทำให้หลายคนกลับใจ นี่คือพระฤทธานุภาพของพระนางพรหมจารีมารีอาผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระนางประจักษ์ที่แห่งใดในโลก


คำภาวนาของพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ต่อแม่พระกวาดาลูป
เมื่อคราวเสด็จเยือนประเทศเมกซิโกในเดือนมกราคม 1979

ข้าแต่พระนางพรหมจารี ผู้ปฏิสนธินิรมลทิน พระมารดาของพระเจ้าเที่ยงแท้และของพระศาสนจักร ณ สถานที่แห่งนี้ พระแม่ทรงเผยแสดงพระเมตตากรุณาแก่ทุกคนที่มาขอความคุ้มครองจากพระแม่ โปรดฟังคำภาวนาที่เรากำลังวอนขอจากพระแม่ด้วยความวางใจ และโปรดถวายคำภาวนานี้แด่พระบุตรของพระแม่ พระเยซูเจ้า พระมหาไถ่แต่องค์เดียวของเรา

พระมารดาแห่งพระเมตตา ผู้สอนทำพลีกรรมเงียบอย่าให้ใครรู้ เสด็จมาหาเราคนบาป ในวันนี้เราขอถวายตัวเราและความรักของเราทุกคน รวมทั้งชีวิต การงาน ความยินดี ความทุพพลภาพ และความทุกข์ของเราแด่พระแม่ โปรดประทานสันติภาพ ความเสมอภาค และความเจริญรุ่งเรืองแก่มนุษยชาติ เราขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความอารัขาของพระมารดาของเรา เราปรารถนาเป็นของพระแม่ ทั้งครบและเดินเคียงข้างพระแม่ไปตลอดทาง สัตย์ซื่อต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ โปรดจูงมือเราเดินตลอดเวลาด้วยความรักของพระแม่

พระนางพรหมจารีแห่งกวาดาลูป พระมารดาทวีปอเมริกาเหนือและใต้ เราอ้อนวอนพระแม่สำหรับพระสังฆราชทุกองค์ โปรดให้เขาทั้งหลายนำสัตบุรุษไปสู่เส้นทางชีวิตคริสตชนอันร้อนรนในความรักและการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างสุภาพถ่อมตน โปรดให้เขาทั้งหลายเอาใจใส่ดูแลลูกแกะ ฝูงใหญ่นี้ และเร้าวิงวอนพระเจ้าโปรดปลูกฝังการกระหายหาความศักดิ์สิทธิ์ในประชากรทั้งมวลของพระองค์ และโปรดประทานอย่างอุดมพระกระแสเรียกสำหรับพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงที่มีความเชื่อมั่นคงและความศรัทธาเร่าร้อนในการเผยแพร่รหัสธรรมของพระองค์

พระนางพรหมจารีมารีอา โดยความรักอันเดียวกันที่พระแม่ได้ทรงครรภ์พระบุตรของพระเจ้าโปรดประทานแก่เราทุกครัวเรือนพระหรรษทานแห่งความรักและการเคารพชีวิตตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น โปรดคุ้มครองครอบครัวของเราเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน และโปรดอวยพรการอบรม สั่งสอน เลี้ยงดูลูกๆของเรา

พระแม่คือความหวังของเรา โปรดทอดพระเนตรเราด้วยความรัก โปรดสอนเราไปหาพระเยซูบ่อยๆ ถ้าเราพลาดพลั้งหกล้ม โปรดฉุดเราลุกขึ้นกลับไปหาพระองค์อาศัยการสารภาพความผิดของเราในศีลอภัยบาป ซึ่งประทานความเข้มแข็งและสันติสุขแก่วิญญาณทุกดวง

เราวิงวอนพระแม่ โปรดให้เรามีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พระบุตรของพระแม่ได้ทรงประทานแก่เราบนแผ่นดินนี้

พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง โดยสันติสุขของพระเจ้าในมโนธรรมเรา โดยดวงใจเราปราศจากความชั่วร้ายและความเกลียดชัง เราจะได้นำมาให้ทุกคนความยินดีและสันติภาพจากองค์พระบุตรของพระแม่ พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงสถิตและครองราชย์พร้อมกับพระเป็นเจ้าพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน

[แม่พระประจักษ์ที่พระศาสนจักรรับรอง 9 ครั้ง]


กิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน I วันทามารีอาเพียงบทเดียว I แม่พระประจักษ์ที่อเมริกา

Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd., Nai-muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last