กิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน
นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last  


ถ้าเรารักแม่พระจริงๆ เราควรทำกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือนถวายแด่พระมารดาของเรา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 1917 แม่พระฟาติมาทรงพูดถึงความศรัทธาต่อดวงพระทัยนิรมลทินของพระนางด้วยการทำกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน หลังจากอนุญาตเด็ก 3 คนเห็นภาพนรกพระนางได้ตรัสว่า: "ลูกได้เห็นนรกแล้วที่ซึ่งวิญญาณของคนบาปน่าสงสารตกลงไป เพื่อช่วยเขาทั้งหลายพ้นจากไฟชั่วนิรันดร์ พระเจ้าทรงปรารถนาให้โลกมีความศรัทธาต่อดวงใจนิรมลทินของแม่ ถ้ามนุษย์ทำตามที่แม่ขอร้อง วิญญาณมากมายจะรอดไปสวรรค์ โลกจะมีสันติภาพ แม่จะกลับมาขอให้คริสตชนรับศีลศักดิ์ สิทธิ์ชดเชยบาปวันเสาร์ต้นเดือน . . . "

แปดปีต่อมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1925 พระนางพรหมจารีมารีอาและพระกุมารเยซูได้ประจักษ์แก่ลูซีอาผู้เดียวเท่านั้นเห็นพระแม่และยังมีชีวิตอยู่ในปัจจจุบันที่อารามปอนติวีดราประเทศสเปน พระแม่ได้วางพระหัตถ์บนไหล่เธอๆเห็นดวงพระทัยของพระนางล้อมรอบด้วยหนาม แล้วพระกุมารเยซูทรงตรัสว่า: "จงสงสารดวงพระทัยของพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของฉัน ที่ล้อมรอบด้วยหนาม คนอกตัญญู ทิ่มแทงดวงพระทัยของพระนางอยู่ทุกขณะ ไม่มีใครชดเชยบาปแทนคนเหล่านั้น"

พระแม่ได้ตรัสเพิ่มเติมว่า: "ลูกรัก จงมองดูดวงใจของแม่ล้อมรอบด้วยหนาม คนอกตัญญูทิ่มแทงดวงใจของแม่ตลอดเวลาด้วยการสบประมาทและความอกตัญญู ขอลูกช่วยบรรเทาใจแม่ แม่สัญญาจะประทาน ในขณะเข้าตรีทูต พระหรรษทานที่จำเป็นสำหรับความรอดของวิญญาณ แก่คนที่ทำกิจศรัทธาในวันเสาร์ต้นเดือน 5 ครั้งติดต่อกัน โดยแก้บาปรับศีล สวดลูกประคำ 1 สาย และรำพึงประมาณ 15 นาทีเป็นเพื่อนแม่ ภาคยินดี ภาคมหาทรมาน หรือภาครุ่งเรือง พร้อมกับตั้งใจชดเชยบาปแทนคนบาปที่ทำผิดต่อดวงใจนิรมลทินของแม่"

ทำไมต้องเป็นวันเสาร์ต้นเดือน? เพราะเป็นวันที่เราคริสตชนทั่วโลกถวายพระเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีอา ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกพระนางได้แสดงความเชื่อ ความวางใจ และความรักต่อพระเยซูเจ้าก่อนพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

คนบาปได้ทำผิดต่อดวงพระทัยนิรมลทินของพระนางพรหมจารีมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้าหรือมารดาพระเจ้า ด้วย:

1. การบ่อนทำลายการปฏิสนธินิรมลทินของพระนางมารีอา
2. การบ่อนทำลายการเป็นพรหมจารีตลอดกาลของพระนาง
3. การบ่อนทำลายการเป็นมารดาพระเจ้าของพระนางมารีอา และการปฏิเสธไม่ยอมรับพระนางเป็นพระมารดาแห่งมนุษยชาติ
4. การปลูกฝังในดวงใจของเด็กๆ การเมินเฉย การดูหมิ่นสบประมาท และความเกลียดชังต่อพระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมลทิน
5. การทำอนาจารต่อรูปศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง

โอ้ พระนางมารีอาแห่งการปฏิสนธินิรมลทิน
พระมารดาของพระเจ้าและของมนุษยชาติ ผู้ทรงเป็นพรหมจารีตลอดกาล
โปรดเมตตาให้อภัยคนบาปทั้งหลาย
ที่เมินเฉย ดูหมิ่น สบประมาท และเกลียดชังพระแม่
และทำอนาจารต่อรูปศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่เทอญกิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน I วันทามารีอาเพียงบทเดียว I แม่พระประจักษ์ที่อเมริกา

Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd., Nai-muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last