สัญลักษณ์ปี ปีติมหาการุณ
สัญลักษณ์ปี " ปิติมหาการุณ" คศ.2000 ออกแบบโดย เอ็มมานูเอลล่า ร็อกกี้ นักศึกษาศิลปะชาวอิตาเลียน อายุ 22 ปี
 • ใน สัญลักษณ์มีลักษณะวงกลม พื้นสีนํ้าเงิน หมายถึง โลกที่เป็นสากล เป็นโลกเดียวกันไม่แบ่งแยก
 • คำว่า "ยูบีลี ค.ศ. 2000" หมายถึง ปี "ปิติมหาการุณ 2000" ซึ่งเป็นปี "ปิติมหาการุณพิเศษสุด เพราะครบ 2000 ปี นับแต่วันที่พระเยซูคริสต์ประสูติ
 • คำว่า " พระเยซูคริสตเจ้า เมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไป " หมายถึง พระเยซูคริสต์เจ้าจะอยู่กับเราตลอดไป
 • ไม้กางเขนหลากสี 3 แท่ง หมายถึง พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้าที่ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และการไถ่กู้มนุษยชาติ เป็นผลที่เกิดขึ้นจาก การกระทำของสามพระบุคคล แห่งพระตรีเอกภาพ
 • ไม้กางเขนยื่นลํ้าออกมานอกโลก หมายถึง พระบารมีของการไถ่กู้มีมากมายไร้ขอบเขต
 • รูปนกพิราบ 5 ตัว และมีสีต่างกัน หมายถึง ประชาชน 5 ทวีป ซึ่งมีเชื้อสายและวัฒนธรรมต่างกัน ได้แก่สีเหลือง-ทวีปเอเชีย, สีเขียว-ทวีปแอฟริกา, สีแดง-ทวีปอเมริกา,สีขาว-ทวีปยุโรป,สีนํ้าเงิน-ทวีปออสเตรเลีย
 • นกพิราบที่ติดกันเป็นวงกลม แสดงถึงจิตตารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว และความเป็นปึกแผ่น อันเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่
 • นกพิราปที่บินเป็นหมู่และสีสดใส หมายถึงสันติภาพและความมีชีวิตชีวา เป็นลักษณะของปีเฉลิมฉลองและปีต่อๆไป
 • แสงสว่างที่อยู่ตรงกลาง เป็นสัญลักษณ์ส่องสว่างทุกทิศทุกทางเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สีขาวของไม้กางเขนทั้ง 4 ด้าน หมายความว่า พระองค์แต่ผู้เดียวที่ให้ความหมาย และแนวทางแก่วัฒนธรรมและความพยายามของมนุษย์ต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งมวล พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ของเมื่อวาน วันนี้ และตลอดไป.

  ประวัติปีปีติมหาการุณ

  กำเนิดปีคริสตศักราช เริ่มนับจากการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และโดยที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปมนุษย์ พระหรรษทานทั้งมวลจึงหลั่งไหลมาสู่มนุษย์โดยทางพระองค์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อพูดถึงปีพระคุณปีติการุญ จำเป็นต้องเริ่มจากพระเยซูคริสตเจ้า

  "ไม่มีใครช่วยเราให้รอดบาปได้ นอกจากพระเยซู พระพระเจ้าไม่ประทานผู้ใดแก่เราเลย
  นอกจากพระเยซูนี้ พระองค์นี้เท่านั้นที่จะช่วยเราให้พ้นบาปได้"
  (กจ.4:12)

  ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร การสมโภชปีพระคุณการุญ มีการเตรียมการทุกครั้ง

 • คศ.1993 พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 ฉลอง 19 ศตวรรษแห่งการไถ่กู้
 • คศ.1975 พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ครบรอบกำหนดฉลองทุก 25 ปี
 • คศ. 1983/1984 ปีแห่งการไถ่กู้ (25 มีนาคม1983 - 22 เมษายน 1984) ครบรอบ 1950 ปีแห่งการไถ่กู้
 • คศ.1986/1987 ปีแม่พระ สมโภชครบรอบการประสูติของแม่พระ 2000 ปี (มารดาพระผู้ไถ่ ช้อ3)

  การเตรียมการสมโภชพระคุณปีติมหาการุญ ค.ศ.2000 ถูกนำขึ้นมากล่าวถึงตั้งแต่สมัย พระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ตามประเพณีในพันธสัญญาเดิม ทุก ๆ ปีที่เจ็ด เป็นปีของพระเป็นเจ้า เป็นเวลาที่พื้นดินได้พักผ่อน และทาสได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ซึ่งรวมถึงการยกหนี้สินทั้งหมดให้ด้วย (เทียบ อพย.23;10 ลนต.25;1-28 ฉธบ.15:1-6)

  ส่วนปีสะบาโตจะจัดขึ้น ทุก ๆ 50 ปี เป็นปีสมโภชมโหฬาร นับตั้งแต่สมัยพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 6 กำหนดให้ฉลองปีพระคุณปีติการุญทุก 33 ปี โดยคำนึงถึงพระชนมายุของพระเยซูเจ้า ต่อมาสมัยพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 2 ได้ลดจำนวนปีลงเหลือทุก 25 ปี

  พระสันตะปาปา จอห์นปอล ที่ 2 ทรงเปิดโอกาสให้พระคุณการุญหลั่งไหลมายังสัตบุรุษ เป็นพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้าโดยแท้ ทำให้คริสตชนมองประวัติศาสตร์ด้วยความรู้คุณ ที่พระเป็นเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลา และปลุกจิตสำนึกให้รับผิดชอบในการประกาศพระวรสารเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก โลกที่เต็มไปด้วยกระแสการรบกวนของสิ่งต่าง ๆ และถูกจารึกไว้ด้วยความโหดร้ายและไร้ยุติธรรม โลกเราจึงต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์และมีการกลับใจ

  ในพระสมณสาสน์สู่สหัสวรรษที่ 3 ข้อ 55 พระสันตะปาปาตรัสไว้ว่า "เป็นที่แน่นอนประการหนึ่งว่า ทุกคนได้รับการขอร้องเท่าที่จะทำได้ มิให้มองข้ามการท้าทายของ ค.ศ.2000 เพราะการท้าทายนี้ เกี่ยวกับพระคุณพิเศษของพระองค์ที่มีต่อพระศาสนจักร และต่อมวลมนุษย์ชาติทั้งมวล"

  เป็นที่น่ายินดีที่ฆราวาสมีความตื่นตัวต่อการท้าทายนี้ จึงได้จัดเวลาศึกษาพระสมณสาสน์นี้อย่างจริงจัง ซึ่งจำเป็นต้องอ้างอิงข้อเรียกร้องบางประการของสภาสังคายนา วาติกันครั้งที่ 2 ด้วย

  "ดังนี้ การเตรียมสมโภชที่ดีที่สุด สู่สหัสวรรษที่ 3 คือ ทำตามคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 อย่างซื่อสัตย์เท่าที่จะกระทำได้ในชีวิตของแต่ละบุคคล และพระศาสนจักรทั้งมวล"

  ต้องถือว่า เราเกิดมาในยุคประเสริฐ ที่ได้ใช้ชีวิต ได้ผ่านปีพระคุณปีติการุญมาแล้ว ถึง 3 ครั้ง และในปี ค.ศ. 2000 จะเป็นครั้งที่ 4 จึงควรเตรียมการสมโภชเป็นอย่างดี

  จาก... นิตยสาร ดอนบอสโก มิถุนายน 2540


  The Great Jubilee of the Year 2000

 • [Thai Catholic][ Testament][Holy Bible] [ Nicholas][ มรรคาศักดิ์สิทธิ์] [ Holy Cross] [ Long Pope]
  [Mass] [ All Saints][ Art For Heart] [10 Command] [Parents] [Mother] [Father][ Rosary] [ Mary Slide]
  News1 I News2 I Prayer | Testament | Jesus | Maria | Apostles | Saints | Cross way | Pope | [ Goto Menu]
  Your Welcome
  Send mail to prakobkit@yahoo.com with question or comments about this web.
  Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-muang,
  Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand.   Last