พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า

 • พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า ได้รับการสักการะจากคริสตชนในสมัยแรก (พบ.2,9)
 • ในศตวรรษ ที่ 14 เริ่มมีการนมัสการพระนามนี้ในพิธีกรรม นักบุญแบร์นาดิน แห่งเวซียอานาและลูกศิษย์ของท่านได้ส่งเสริมให้การฉลองเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • ในศตวรรษ ที่ 16 การฉลองพระนามกรของพระเยซูคริสตเจ้าได้ถูกบรรจุเป็นวันฉลองในปฏิทินพิธีกรรมของคณะฟรังซิสกัน
 • ในปี ค.ศ.1721 พระสันตะปาปาอินโนเซ็นต์ที่13 ได้จัดวันฉลองนี้ให้อยู่ในปฏิทินพิธีกรรมสากลของพระศาสนจักร และจัดให้มีการฉลองพระนามกรพระเยซูในวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม ถ้าระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ ก็ให้ฉลองในวันที่ 2 มกราคม
 • หลังสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 วันฉลองนี้ได้ถูกตัดออกจากปฏิทินพิธีกรรมสากลของพระศาสนจักร แต่ยังคงรักษาการฉลองนี้ไว้ในมิซซาบนบาน
 • เรายังพบว่ามีการพูดถึงพระนามอันศักดิ์สิทธ์ของพระเยซูคริสตเจ้าในพระวรสารของมิซซาในวันที่ 1 มกราคม "เขาได้ตั้งชื่อพระกุมารว่า " เยซู " ตามที่ทูตสวรรค์สั่งไว้ " (มิสซาสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า)
 • ชื่อย่อของพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษร IMS ซึ่งเป็นอักษรสามตัวแรกของพระนามกรเยซูคริสตเจ้าใน ภาษากรีก เราพบตัวอักษรย่อนี้บ่อยๆซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในวัด บนอาภรณ์ของพระสงฆ์ แผ่นปัง และในส่วนอื่นๆของภาชนะศักดิ์สิทธิ์

  ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าขอพระนามของพระองค์จงได้รับการสรรเสริญ ขอให้ลูกๆของพระองค์ได้รับพระพรอย่างอุดมเทอญ

  ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้แปลและเรียบเรียง      


  วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี
  สังฆมณฑลนครสวรรค์

  ย้อนรอยแม่น้ำเจ้าพระยา

 • โดยการสำรวจลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของพระสังฆราชหลุยส์เวย์  ในช่วงปี พ.ศ.2420 พบว่าแหล่งชุมชนคาทอลิก กลุ่มต่อไปที่ท่านได้ทำการสำรวจ คือ กลุ่มคริสตชนบ้านแป้งโดยคุณพ่อ ลอมบาร์ด(LOMBARD)เจ้าอาวาสองค์แรก ได้ทำการสำรวจกลุ่มคริสตชนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นพวกกลุ่มญวณจากวัดสามเสนและคริสต์ตังใหม่ ท่านจึงได้สร้างวัดไม้ไผ่ขึ้นในปี พ.ศ. 2420 นั้นเอง นับเป็นวัดคาทอลิกหลังแรกของบ้านแป้ง ใช้ชื่อว่า"วัดพระแม่มารี"

 • อีก 1 ปีต่อมา คุณพ่อดาแบง(DABIN) ซึ่งเป็น ค.พ.ปลัดผู้ช่วย ได้เริ่มขยายวัดให้กว้างใหญ่ขึ้น ขณะนั้น มีคริสตชนประมาณ 200 คน

 • 5 ปีต่อมา วัดไม้ไผ่หลังแรกได้ชำรุดลง ค.พ.ดาแบง ลงมือสร้างวัดหลังที่สองเป็นวัดไม้ ทำพิธีเสกเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2426 โดยพระสังฆราชหลุยส์เวย์

 • มาจนถึง พ.ศ. 2443 คพ.แกนตริก(QUENTRIC)เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 ได้เริ่มสร้างวัดไหม่ ทำด้วยอิฐแทนวัดหลังเดิมซึ่งผุพังลง วัดนี้นับเป็นวัดหลังที่ 3 เป็นวัดที่ถวาย แด่พระนามของพระเยซูเจ้า ดังนั้น วัดบ้านแป้งจึงมีชื่อว่า"วัดพระนามกรเยซู" ตั้งแต่บัดนั้นมา

 • ในตอนหัวค่ำวันหนึ่งของเดือน กันยายน พ.ศ.2473 วัดบ้านแป้งได้ถูกไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุ วัดหลังนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นมาเพียง 30 ปีเท่านั้น คพ.สุนทร วิเศษรัตน์ เจ้าอาวาสองค์ที่ 17 จึงพยายามทำนุบำรุง วัดไว้เท่าที่จะสามารถ

 • จนกระทั่งสมัยที่ คพ. วรงค์ สุขพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ที่ 19 ท่านก็เริ่มสร้างวัดหลังที่ 4 เสร็จเรียบร้อยในปลายปี พ.ศ. 2481 วัดหลังที่ 4 นี้ใช้ประกอบศาสนาพิธีได้ประมาณ 47 ปี

 • ก็มีอันต้องสร้างวัดหลังใหม่ขึ้นมาแทน เนื่องจาก สภาพโดยรวมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา พิธีวางศิลาฤกษ์วัดหลังที่ 5 จึงได้มีขึ้นในวันฉลองวัดประจำปีวันที่ 13 มกราคม ปี พ.ศ. 2528 ในสมัยที่ คพ. ไพโรจน์ หอมจินดา เป็นเจ้าอาวาส โดยมีพระคาร์ดีนัล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีและเริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2529 จนแล้วเสร็จในปีเดียวกัน และได้ทำการแลองวัดใหม่นี้ ในวันที่ 11 มกราคม ปี พ.ศ. 2530 จากวันนี้ วันที่ชาววัดพระนามกรเยซูบ้านแป้งได้ใช้วัดใหม่ ในการประกอบศาสนพิธี มีพระสงฆ์ที่มา ดูแลปกครอง ตามลำดับดังนี้ คือ คพ.คมสันต์ ยันเจริญ, คพ.เชษฐา ไชยเดช และปัจจุบัน คพ. อนุชา ไชยเดช

 • ประวัติศาสตร์ความเชื่อของชุมชนคาทอลิกวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง กำลังดำเนินต่อไป ภายใต้วัน เวลาร่วม 122 ปี แต่ในใจของคริสตชนที่นี่ ปราถนาให้ชีวิตของเขา ทำให้พระนามของพระ เป็นที่สักการะ แม้เวลาจะผ่านไปเท่าใดก็ตาม

 • [Our Father] [Holy Mother] [ I Believe] [ Prayer] [ Name Jesus ] [ Good News] [St.Joseph] [Thaicath][ Holy Bible] [ Nicholas]
  [ คืนสุดท้าย ] [ Holy Cross] [ Long Pope] [ Holy Album] [ Pray Rosary] [ All Saints] [Jubilee 2000] [ Marie Slide] [Menu]
  News1 I News2 I Prayer | Testament | Jesus | Maria | Apostles | Saints | Cross way | X-mas | Pope | Feast Day
  Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
  Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang, Muang,
  Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand.   Last