THE WAY OF THE HOLY CROSS
เดินรูป 15 ภาค ตาม มรรคาศักดิ์สิทธิ์

บทรำพึงถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
โดย น.บริดจิท แห่งสวีเดน (1303 - 1373)

[ English Version ]

14 station
Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world
นักบุญ บริดจิท เล่าว่า เธออยากรู้ พระเยซูเจ้าถูกเฆี่ยนทั้งหมดกี่ครั้ง ในพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ?

วันหนึ่งพระองค์ได้เผยให้เธอทราบว่า " เราถูกเฆี่ยนบนกายของเรา รวมทั้งหมด 5,480 ครั้ง ถ้าเธอปรารถนาให้เกียรติแก่รอยแผลเหล่านี้ จงสวด บทข้าแต่พระบิดา และบทวันทามารีอา อย่างละ 15 จบ พร้อมกับรำพึงถึงมหาทรมานของเราทุกวัน เป็นเวลาหนึ่งปี"

14 มิถุนายน 1303 ในขณะที่เธอเกิด คุณพ่อเบเนดิก พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแห่งเมืองราสโบ กำลังสวดขอพระให้นางอิงบอท คลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัย ทันใดนั้น พระสงฆ์ถูกล้อมรอบด้วยเมฆบางๆ มีแสง สว่างไสว แม่พระประจักษ์มา และตรัสว่า "เด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วที่เบอร์กอร์ ทั้งโลกจะฟังเสียงของเธอ"

นักบุญ เกอร์ทรูด, เมคทิลดา, และ แคธเธอลีน แห่งซีเอนา บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงโปรดปราน คนที่รำพึงถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ กล่าวว่า "พระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ควรเป็นบทรำพึงประจำวันของคริสตชน"

นักบุญออกัสติน เขียนว่า "ไม่มีการรำพึงอะไรซึ่งให้ผลเต็มที่กับวิญญานเรา เท่ากับการรำพึงประจำวัน ถึงพระมหาทรมาน อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า"

นักบุญ อัลเบิร์ท เดอะ เกรท กล่าวว่า "พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัย ให้เรารำพึงถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ วันละ 15 นาที เป็นเวลา 1 ปี มากกว่าให้เราอดอาหารและเครื่องดื่มทุกวันศุกร์เป็นเวลา 1 ปี"   

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์


  สถานที่ 1
ปิลาโต ตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้า


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

พระผู้กอบกู้มนุษย์ ทรงถูกมนุษย์ที่พระองค์ทรงช่วยนั้นเอง พิพากษาตัดสิน ให้ถูกประหารพระชนม์ชีพ มนุษย์เหล่านั้นมีข้าพเจ้าทั้งหลายรวมอยู่ด้วย

พระเยซูตรัสว่า " สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อพี่น้องของเรา แม้ที่ต่ำต้อย นั่นแหละเท่ากับได้ปฏิบัติต่อเราเอง "

ทุกวันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังตัดสินพระองค์ในพี่น้อง ในเพื่อนฝูงและบุคคลรอบข้าง ข้าพเจ้าทั้งหลายมักจะตัดสินเขา อย่าง อยุติธรรม บางทีก็เป็นเพชฌฆาต ค่อย ๆ ประหารเขาทีละเล็กทีละน้อยอย่างเลือดเย็น ด้วยกริยาท่าทาง สายตา หรือคำพูดถากถางของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า องค์ความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตั้งใจมั่นคงจะเปลี่ยนจิตใจใหม่ เลิกพิพากษาปรับโทษผู้อื่น แต่จะมองทุกคนในแง่ดี ขอโปรดประทานความอ่อนโยนแห่งดวงพระทัยของพระองค์ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด พระเจ้าข้า

โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาป

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 2
พระเยซูเจ้า ทรงรับแบกกางเขน


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

พระคริสตเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมารับแบกกางเขน เพราะความรักสุดซึ้งต่อมนุษย์ แล้วเราผู้เป็นคนบาป เรายินดีและเต็มใจแบกกางเขนของเราหรือไม่ กางเขนแห่ง ความบกพร่องของเรา กางเขนอันเกิดจากภาระหน้าที่ หน้าที่ในการถือตามพระบัญญัติ หน้าที่ตามฐานะชีวิตของเรา กางเขนในการเจ็บไข้ได้ป่วย กางเขนจากผู้อื่น ที่ทำผิดพ้องหมองใจ"

พระเยซูเจ้าตรัสว่า "ผู้ที่ไม่แบกกางเขนของตน ตามเรามา ก็ไม่คู่ควรกับเรา"

ข้าแต่พระคริสตเจ้า ตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะยินดีรับแบกกางเขนในชีวิตประจำวันอย่างอดทน ตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอโปรดประทานพละกำลัง ช่วยข้าพเจ้าให้ติดตามพระองค์โดยไม่ท้อถอย จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตด้วยเถิด พระเจ้าข้า"

จงแสวงหาน้ำพระทัยพระเป็นเจ้า และความเที่ยงตรงของพระองค์ แล้วทุก ๆ สิ่งจะบังเกิดแก่ตัวของท่าน อัลเลลูยา อัลเลลูยา

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 3
พระเยซูเจ้า ทรงหกล้มครั้งที่หนึ่ง


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

บ่อยครั้งในชีวิตของเรา เราได้หกล้มจมอยู่ในบาป ท้อแท้หรือผิดหวัง ให้เราดูแบบอย่างพระอาจารย์ของเราเถิด ล้มแล้วจงรีบลุก อย่าจมอยู่ในปลักแห่งความเศร้าหรือความชั่ว

ถ้าเหลือกำลัง ก็อย่าลืมพระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่ตรัสว่า "ท่านทั้งหลายที่ตกทุกข์ และแบกแอกหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะช่วยบรรเทาให้"

ข้าแต่พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าอ่อนแอ ล้มลุกคลุกคลาน อยู่ในถิ่นเนรเทศนี้ ข้าพเจ้าจะเจริญรอยพระบาทของพระองค์ ล้มแล้วลุกขึ้น ทั้งนี้โดยมั่นใจในพระเมตตากรุณาของพระองค์ ผู้ทรงพระทัยอ่อนหวานและสุภาพ"

พระยาเวห์ ทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอด.

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 4
พระเยซูเจ้า ทรงพบปะพระมารดา


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

พระมารดามารีอา ทรงยอมร่วมในแผนการไถ่บาปด้วยความเต็มใจ และด้วยความกล้าหาญ พระมารดาทรงเห็นทหารทุบตีพระเยซูเจ้า เห็นพระองค์ถูกเตะ ถูกทำทารุณต่าง ๆ ดวงหทัยพระนางระทมทุกข์ยิ่งนัก แต่ไม่มีเสียงคัดค้าน หรือเสียงบ่นหยุดออกจากปากของพระนาง ไม่มีแม้แต่ความคิดเหล่านั้น

ข้าแต่พระจิตเจ้า ขอโปรดประทานความสว่าง เพื่อให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงผลร้ายของบาป จะได้ไม่ปล่อยตัวทำบาป โดยรู้ตัว และเต็มใจอีกต่อไป ขอประทานพละกำลังเพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็มใจเข้าร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้าดังเช่นพระมารดา ทั้งนี้ของพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเป็นเจ้าสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่าหญิงใด ใด อัลเลลูยา"

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 5
ซีมอนชาวไซรีนช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

ทุกวันนี้ พระเยซูเจ้ายังทรงแบกกางเขนอยู่ เป็นต้นในพี่น้องที่ต่ำต้อยของพระองค์ ในเพื่อนร่วมบ้าน ร่วมชั้น ร่วมชุมนุมชนของเรา

นักบุญเปาโล กล่าวว่า "จงช่วยแบกภาระ ความยากลำบากให้แก่กันและกัน" แต่ละครั้งที่เราแบ่งเบาแบกภาระ ของใครก็ตาม เท่ากับเรายกกางเขนอันหนักอึ้ง ที่ทับร่างของพระเยซูเจ้าออก

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่คอยให้ใครมาเกณฑ์ไปช่วยแบกกางเขน แต่จะหาโอกาสช่วยพระองค์ในทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า จะช่วยบรรเทาใจ ปลอบโยน และให้ความช่วยเหลือเขา ทั้งนี้เพราะความรักต่อพระองค์ และต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน

ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ แก่พี่น้องเราที่ต่ำต้อย ท่านได้ทำต่อเราเอง

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 6
สตรีใจศรัทธาเข้ามาเช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้า


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

แม้ในท่ามกลางศัตรูของพระเยซูเจ้า สตรีใจศรัทธายังกล้า และไม่อายที่จะแสดงเมตตาจิตต่อพระองค์ และพระองค์ก็ทรงตอบแทนนางอย่างน่าพิศวง รอยพระพักตร์ จารึกอยู่บนผืนผ้าของพระนาง ส่วนเราขณะที่อยู่ท่ามกลางเพื่อนต่างศาสนา ทั้ง ๆ ที่เขาเหล่านั้น ไม่ได้แสดงตัวเป็นศัตรูต่อพระองค์ แต่เรากล้าที่จะแสดงตัวเป็นศิษย์ เป็นพยานของพระองค์หรือเปล่า

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ขอโปรดประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพเจ้า โปรดประทับรอบพระพักตร์ของพระองค์ ไว้ใน ดวงใจข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้มแข็ง ไม่อายที่จะแสดงตัวเป็นศิษย์ของพระองค์

ขอโปรดให้จิตใจลูกนี้ไซร้ ใคร่แพร่ธรรม มีจิตคิดใคร่นำผู้อื่น รู้จักพระองค์ อัลเลลูยา

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 7
พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สอง


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

พระเยซูเจ้าทรงหกล้มอีกครั้งหนึ่ง เพราะความอ่อนเพลีย และกางเขนหนัก เพื่อเป็นตัวอย่างสอนเราถึงความเลวร้ายของบาป และเป็บแบบอย่างแก่เรา ในการเผชิญกับความยากลำบาก ซึ่งกระหน่ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของเรา

ข้าแต่พระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรีบลุกขึ้น และก้าวเดินไปตามมรรคาของพระองค์ พระองค์ทรงวิงวอนพระบิดาว่า " ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดเฝ้ารักษาบรรดาที่ทรงมอบไว้แก่ลกูในนามของพระองค์ " ขอโปรดช่วยข้าพเจ้า อย่าให้หลงออกนอกทางของพระองค์อีกเลย พระเจ้าข้า

เราจะไปหาใคร พระเจ้าข้า พระองค์มีพระวาจาทรงชีวิต ตลอดนิรันดร

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 8
พระเยซูเจ้าตรัสบรรเทาทุกข์สตรีชาวเยรูซาเล็ม


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

หญิงชาวเยรูซาเล็มพากันร้องไห้สงสารพระองค์ เมื่อเห็นโลหิตไหลโทรมพระกาย แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า "อย่าร้องไห้เพราะเราเลย จงร้องไห้เพราะลูกหลานของท่านเถิด" แม้กำลังทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส พระเยซูเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะสนพระทัย ปลุกปลอบให้กำลังใจคนอื่น

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า ความรักของพระองค์สูงส่งสุดจะบรรยายได้ ขอพระองค์โปรดบันดาลให้ดวงใจของข้าพเจ้า ละม้ายคล้ายดวงพระทัยของพระองค์ เพื่อความรักของข้าพเจ้าต่อผู้อื่น จะได้ปราศจากความเห็นแก่ตัวเคลือบแฝงอยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ลืมตนเอง และรักทุกคนอย่างจริงใจ

จงรักกันและกัน เหมือนพระท่านทรงรักเรา

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 9
พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สาม


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

พระเยซูเจ้าทรงหกล้มอีกเป็นครั้งที่สาม แล้วทรงได้รับการกระตุ้นให้ลุกขึ้น ด้วยการถูกโบยตีซ้ำเติม บ่อยครั้งพระองค์ทรงหกล้มต่อหน้าเรา โดยทางมนุษย์ผู้ต่ำต้อย เราไม่ได้ทำแบบเดียวกับทหารเหล่านั้น ที่เฆี่ยนตีพระองค์ดอกหรือ เมื่อเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบ ๆ เราประสบความยากลำบากทางกายหรือใจ ความรู้สึกแรกของเรา ที่มีต่อเขานั้นเป็นอย่างไร เราได้ช่วยเหลือหรือซ้ำเติม

ข้าแต่พระเยซูเจ้า องค์ความสว่างของโลก พระองค์ทรงสั่งว่า "จงรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน" ขอโปรดเปิด ใจข้าพเจ้าและบันดาลให้เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจิต พร้อมที่จะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก แทนที่จะซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้าเขา โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีความรักแท้จริงต่อพี่น้องเสมอไปด้วยเทอญ

จิตใจข้าพเจ้า กระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิต เมื่อใดเล่าจะได้ประสบพระพักตร์พระองค์

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 10
ทหารเข้ามาถอดพระภูษาของพระเยซูเจ้า


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

พระเยซูเจ้าทรงยอมให้ทหารถอดพระภูษา เมื่อชดเชยบาปการไม่สำรวม การไม่มัธยัสถ์ และบาปผิดต่อความบริสุทธิ์ของเรา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ตรัสว่า " ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ " เดชะพระทรมานของพระองค์ โปรดชำระล้างจิตใจ ข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ กิริยาอาการภายนอกของข้าพเจ้าจะได้สงบเสงี่ยม จะได้มีชีวิตที่สำรวม บริสุทธิ์ผุดผ่อง ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ข้าพเจ้าสามารถผจญทุกสิ่งได้ โดยอาศัยพระองค์ ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

จงลิ้มชิมและดู ว่าพระเป็นเจ้านั้นประเสริฐ คนที่ลี้ภัยในพระองค์ก็เป็นสุข

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 11
พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

เพราะความรักต่อเรา พระเยซูเจ้าผู้ไร้ความผิด ทรงยอมถูกตรึงกางเขนเยี่ยงนักโทษฉกรรจ์ "จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก.

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าสำนึกในบาปของข้าพเจ้า ขอตรึงความผิด ความเอนเอียงในทางไม่ดีของข้าพเจ้า ไว้กับกางเขน ร่วมในพระทรมานของพระองค์ด้วย พระเจ้าข้า

พระองค์ทรงเมตตาเถิด โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 12
พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

ไม่มีความรักใดใหญ่ยิ่งกว่าความรักซึ่งสละชีพเพื่อมิตรสหาย" พระเยซูเจ้าทรงพิสูจน์แล้วว่า ทรงรักเรา ทรงเป็นชุมพาบาลที่ดี เพราะชุมพาบาลที่ดียอมสละชีวิตเพื่อแกะของตน พระเยซูเจ้าทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อเราแล้ว แต่เราจะเอาตัวรอดไม่ได้ หากเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ หากเราไม่พึ่งพาอาศัยพระบารมีแห่งการไถ่ของพระองค์

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานความสว่าง แก่สติปัญญาของข้าพเจ้า ให้เข้าใจในคุณค่าแห่งการไถ่บาปบนกางเขน รักกางเขน และเต็มใจรับแบกกางเขน ข้าพเจ้าจะสามารถกล่าวได้พร้อมกับนักบุญเปาโลว่า "ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดสิ่งใด นอกจากเรื่องกางเขนของพระคริสตเจ้า ซึ่งโดยกางเขนนั้น โลกถูกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงไว้แล้วพร้อมกับโลก.

ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 13
เชิญพระศพพระเยซูเจ้าลงจากกางเขน


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

เมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว เขาได้เชิญพระศพ ลงจากกางเขน มอบพระองค์แก่พระมารดา เราจงรำพึงถึงความรู้สึกของพระมารดา ขณะรับพระศพของพระบุตรสุดที่รักไว้ในอ้อมแขน

ข้าแต่พระแม่มารีอา เพราะบาปของลูกนั่นเองที่ทำให้พระเยซูเจ้า ต้องรับทรมานจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ขอพระแม่โปรดเสนอวิงวอนเพื่อลูกด้วย ลูกตั้งใจแน่วแน่ว่าจะละทิ้งบาป รวมทั้งนิสัยที่ไม่ดีต่าง ๆ ลูกจะเริ่มชีวิตใหม่ จะหาทางบรรเทาพระองค์ จะประพฤติตัวเป็น คริสตชนที่ดี ถือบัญญัติแห่งความรักต่อพระเป็นเจ้าและต่อเพื่อมนุษย์ จะเป็นลูกที่ดีของพระแม่เสมอ

มารีแม่รัก พระทัยดีนักจะหาไหน บรรดาหลบลี้ไปห่างไกล ขอแม่ดลใจให้คืนมา

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 14
พระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้ในคูหา


    บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

พวกสานุศิษย์นำพระศพพระเยซูเจ้าไปยังคูหา พระมารดาจัดพระศพในคูหาด้วยมือพระนางเอง เนื่องจากใกล้ปาสกาของชาวยิวแล้ว เขาจึงฝังพระศพอย่างเร่งรีบโดยไม่มีแม้แต่เครื่องหอมชโลมพระศพ แล้วเขาก็ปิดคูหา พากันกลับไป

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ปล่อยในความผิดบกพร่องต่าง ๆ มิได้ประกอบ กิจกุศลใด อันจะพอเป็นเครื่องหอมชโลมพระศพของพระองค์ได้ บัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะเปลี่ยนจิตใจใหม่ หันมาดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์ เพื่อเตรียม เครื่องหอมไว้ทูลถวายแด่พระองค์

ในอ้อมพระหัตถ์พระองค์ โปรดทรงพิทักษ์ตัวข้า อารักษ์ค้ำจุนวิญญาณ์ เวลาข้าพักอินทรีย์

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกอบกู้โลกให้พ้นบาป ด้วยกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์   

  สถานที่ 15
พระเยซูเจ้าทรงคืนพระชนม์ชีพ 
บทข้าแต่พระบิดา, บทวันทามารีอา

ในเช้าตรู่วันอาทิตย์ปาสกา เทวดาได้บอกข่าวแก่สตรีใจศรัทธาว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้ว เป็นข่าวแห่งความชื่นชมยินดี สำหรับทุกคนที่รักพระองค์

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดให้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนใหม่ แสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน มิใช่สิ่งอนิจจังของโลกนี้ ขอโปรดให้ข้าพเจ้ามีชีวิตชิดสนิทกับพระองค์ตลอดไปด้วยเทอญ

ให้เรายินดีในชัยชนะ และการกลับคืนชีพของพระองค์ ด้วยการร้องเพลงแสดงความชื่นชม พร้อมกันว่า.-
1. พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา อัลเลลูยา เหมือนที่ทรงกล่าวไว้ล่วงหน้า อัลเลลูยา
2. ทรงประทานพระหฤทัย อัลเลลูยา ซึ่งมาจากกางเขนทรงชัย อัลเลลูยา
3. เพื่อมนุษย์ทุกคนทุกวาร อัลเลลูยา ทรงเตรียมปังแห่งพระหรรษทาน อัลเลลูยา
4. ทรงคอยเรากับพระบิดา อัลเลลูยา ผู้มีใจบริสุทธา อัลเลลูยา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงพอพระทัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึก และมีส่วนร่วมในพระทรมารของพระเยซูคริสตเจ้า และทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายชื่นชมยินดี ในการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน อาศัยพระทัยอารีเป็นที่พึ่ง โปรดให้การฉลองในโลกนี้ กระตุ้นจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้เดินตามพระเยซูเจ้าในทางแห่งกางเขน เพื่อสมจะได้รับสิริมงคลและความชื่นชมยินดีในสวรรค์ ตลอดนิรันดรเทอญ

ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน   

Click ! English Version =>Your Welcome
Send mail to prakobkit@yahoo.com with question or comments about this web
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang,
Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand. Last