มรรคามหาทุกข์
โดย นักบุญอัลฟอนโซ มารีอา เดอ ลิกกอรี
นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last  


เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน

ให้เราตั้งใจเดินรูปอย่างศรัทธา เพื่อบรรเทาทุกข์พระเยซูคริสตเจ้า ใช้โทษบาปของเรา
และรับพระคุณการุณสำหรับเรา หรืออุทิศให้กับวิญญาณในไฟชำระ

บทแสดงความทุกข์

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป
เพราะบาปเรียกร้องอาชญาของพระองค์
แต่เป็นต้นเพราะมันทำเคืองพระทัยพระองค์
ซึ่งดีและน่ารักยิ่งนัก เดชะพระหรรษทานช่วย
ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลย ทั้งจะอุตส่าห์ใช้โทษ
ขอทรงพระกรุณายกบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาแมน

คำภาวนาก่อนเดินรูป

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า โดยความรักไม่มีขอบเขตของพระองค์
พระองค์ได้เดินบนมรรคามหาทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า
หลายครั้งหลายหนข้าพเจ้าได้ทอดทิ้งพระองค์อย่างไม่สมควร
แต่บัดนี้ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ
ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ถึงบาปและเสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์
พระเจ้าข้า โปรดให้อภัยและอนุญาตข้าพเจ้าติดตามพระองค์บนทางมหาทุกข์นี้
พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพราะพระองค์รักข้าพเจ้า

พระมหาไถ่ องค์ความรักของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ายอมรับความตายเพราะข้าพเจ้ารักพระองค์
พระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะเจริญชีวิตใหม่ในพระองค์และตายใกล้ชิดสนิทกับพระองค์

อาแมน

Holy Mother, pierce me through; In my heart each wound renew Of my Savior crucified.


  สถานที่ 1 พระเยซูเจ้าถูกประหารชีวิต

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาปิลาโตได้ตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้าองค์ความบริสุทธิ์ พระมหาไถ่ของท่านได้ยอมรับคำตัดสินนั้น เพื่อช่วยท่านหลุดพ้นจากอาชญาแห่งความตายชั่วนิรันดร์

  พระเยซูเจ้าข้า บาปของข้าพเจ้าเอง ไม่ใช่ของปิลาโต ได้ตัดสินประหารชีวิตพระองค์ ข้าพเจ้าอ้อนวอนพระองค์ โดยบุญกุศลแห่งมรรคามหาทุกข์นี้ โปรดช่วยวิญญาณข้าพเจ้าเดินบนทางสู่นิรันดรภาพ ข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ถึงบาปสุดดวงใจและเสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Through her heart, His sorrow sharing, All His bitter anguish bearing, Now at length the sword had passed.


  สถานที่ 2 พระเยซูเจ้าต้องแบกไม้กางเขน

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระเยซูเจ้าวางไม้กางเขนบนไหล่ของพระองค์ บาปต่างๆของท่านทำให้ไม้กางเขนของพระองค์ยิ่งทียิ่งหนัก

  พระเยซูเจ้าที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมรับความยากลำบากที่พระองค์จะประทานแก่ข้าพเจ้าจนถึงวันสุดท้าย ข้าพเจ้าอ้อนวอนพระองค์ โดยบุญกุศลแห่งความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสในการแบกกางเขนของพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าแบกกางเขนด้วยความอดทนและนอบน้อม พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไป และใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Oh how sad and sore distressed Was that Mother, highly blest, Of the sole begotten One!


  สถานที่ 3 พระเยซูเจ้าหกล้มครั้งแรก

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระเยซูเจ้าเหนื่อยหมดกำลังและเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส พระองค์หกล้ม น้ำหนักไม้กางเขนทับพระกายพระองค์ติดพื้นดิน

  พระเยซูเจ้าที่รักยิ่งของข้าพเจ้า บาปข้าพเจ้า ไม่ใช่น้ำหนักไม้กางเขน ทำให้พระองค์เจ็บปวดทรมานแสนสาหัส โดยบุญกุศลของการหกล้มครั้งแรกนี้ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าตกอยู่ในบาปหนัก พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Christ above in torment hangs; She beneath beholds the pangs Of her dying glorious Son.


  สถานที่ 4 พระเยซูเจ้าพบพระมารดา

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยของพระนางพรหมจารีมารีอาเอ่อล้นด้วยความเศร้าระทมขมขื่น บาปของท่านเป็นสาเหตุให้พระบุตรและพระมารดาทรงเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส

  พระเยซูเจ้าที่รักยิ่งของข้าพเจ้า โดยความทุกข์ระทมขมขื่นของพระองค์ในการพบกันครั้งนี้ โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าพระหรรษทานแห่งความรักต่อพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์ พระนางมารีอาพระราชินีของข้าพเจ้าผู้ทรงเศร้าระทมขมขื่น โดยคำวิงวอนของพระแม่ โปรดให้ข้าพเจ้าระลึกถึงพระมหาทรมานของพระบุตรทุกเวลา พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Is there one who would not weep, ‘Whelmed in miseries so deep, Christ’s dear Mother to behold?


  สถานที่ 5 พระเยซูเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากนายซีมอนชาวซีเรน

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาทหารได้สังเกตเห็นพระเยซูเจ้าไม่มีกำลังพอที่จะเดินแบกไม้กางเขนอีกต่อไป จึงบังคับนายซีมอนชาวซีเรนช่วยพระองค์

  พระเยซูเจ้าที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธการแบกกางเขน เหมือนชาวซีเรนคนนั้น ข้าพเจ้าจะแบกและกอดกางเขนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยอมรับความตายพร้อมกับความเจ็บปวดที่พระองค์ทรงกำหนดให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรวมความตายของข้าพเจ้ากับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แล้วข้าพเจ้าจะถวายความตายนี้แด่พระองค์ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพราะพระองค์รักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอตายตามน้ำพระทัยเพราะข้าพเจ้ารักพระองค์ โดยพระหรรษทานของพระองค์โปรดประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้า พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Can the human heart refrain From partaking in her pain, In that Mother’s pain untold?


  สถานที่ 6 พระเยซูเจ้าได้รับการบรรเทาทุกข์จากนางเวโรนิกา

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาสตรีคนนี้ได้เพียรพยายามบรรเทาทุกข์พระเยซูเจ้าและพระองค์ได้ประทานรางวัลแก่เธอด้วยการพิมพ์พระพักตร์ศักดิ์สิทธิ์ลงบนผ้าเช็ดหน้าที่เธอถืออยู่ในมือ

  พระเยซูเจ้าที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ก่อนพระมหาทรมานพระพักตร์ของพระองค์ช่างสวยงาม ในมรรคามหาทุกข์นี้พระพักตร์ของพระองค์ได้หมดสิ้นความสวยงาม บาดแผลและพระโลหิตได้ทำให้พระองค์เสียโฉม ครั้งหนึ่งวิญญาณข้าพเจ้าช่างสวยงามเมื่อได้รับพระหรรษทานจากพระองค์ในวันรับศีลล้างบาป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บาปได้ทำให้วิญญาณข้าพเจ้าเสียโฉม พระมหาไถ่ของข้าพเจ้า พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นสามารถนำความสวยงามของวิญญาณข้าพเจ้ากลับคืนมาด้วยพระมหาทรมานของพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Bruished, derided, cursed, defiled, She beheld her tender Child, All with bloody scourges rent.


  สถานที่ 7 พระเยซูเจ้าหกล้มครั้งที่สอง

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสที่พระเยซูเจ้าทรงอดทนในการหกล้มครั้งที่สองและที่ท่านเป็นต้นเหตุทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่า

  พระเยซูเจ้าผู้สุภาพอ่อนโยนยิ่งนัก กี่ครั้งกี่หนพระองค์ได้ให้อภัยข้าพเจ้าและกี่ครั้งกี่หนข้าพเจ้าได้กลับไปทำบาปและทำเคืองพระทัยพระองค์อีก โดยบุญกุศลแห่งการหกล้มครั้งใหม่นี้ โปรดช่วยข้าพเจ้าเพียรพยายามเจริญชีวิตในพระหรรษทานของพระองค์จนกระทั่งวันตาย ในการประจญแต่ละครั้งโปรดดลใจข้าพเจ้าถวายตัวในพระหัตถ์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  For the sins of His own nation, Saw Him hang in desolation ‘Til His spirit forth He sent.


  สถานที่ 8 พระเยซูเจ้าตรัสกับกลุ่มสตรีชาวเยรูซาเล็ม

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระเยซูเจ้าตักเตือนสตรีเหล่านั้นว่าเขาทั้งหลายไม่ควรร้องไห้เพื่อพระองค์ แต่ต้องร้องไห้เพื่อตัวเอง ฉะนั้น พระองค์ทรงสั่งสอนท่านให้ร้องไห้เพราะบาปของท่าน ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสของพระองค์

  พระเยซูเจ้า องค์มหาทุกข์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องไห้ที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ ที่ข้าพเจ้าสมควรได้รับการลงโทษ และ เหนือสิ่งอื่นใด ที่ข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุแห่งความไม่พอพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าเหลือล้น เนื่องจากความรักของพระองค์ต่อข้าพเจ้า ไม่ใช่การกลัวตกนรก ข้าพเจ้าร้องไห้ที่ได้ทำบาป พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  O thou Mother: fount of love! Touch my spirit from above; Make my heart with thine accord.


  สถานที่ 9 พระเยซูเจ้าหกล้มครั้งที่สาม

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระเยซูเจ้าหกล้มครั้งที่สามและเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสเพื่อใช้โทษบาปที่ท่านดื้อรั้นทำบาปต่อไป

  พระเยซูเจ้า องค์มหาทุกข์ของข้าพเจ้า โดยบุญกุศลแห่งการหมดกำลังที่พระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานในการเดินไปยังภูเขากัลวาริโอ โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าความเข้มแข็งเพียงพอที่ข้าพเจ้าจะเอาชนะความเคารพนับถือของมนุษย์และพยศชั่วร้ายต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าดูหมิ่นสบประมาทมิตรภาพของพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Make me feel as thou has felt; Make my soul to glow and melt, With the love of Christ my Lord.


  สถานที่ 10 พระเยซูเจ้าถูกถอดฉลองพระองค์

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาความอัปยศอดสูที่คนชั่วร้ายถวายแด่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ถูกถอดพระภูษาด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส และต้องดื่มความขมของเหล้าองุ่นผสมน้ำดี ด้วยเหตุนี้ พระองค์ได้ใช้โทษบาปที่ท่านแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยและดื่มกินมากเกินควร

  พระเยซูเจ้า องค์ความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า โดยบุญกุศลแห่งพระมหาทรมานของพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าเลิกฝักใฝ่สิ่งของทางโลกอย่างสิ้นเชิงเพื่อข้าพเจ้าจะได้รักพระองค์แต่ผู้เดียว พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Holy Mother, pierce me through; In my heart each wound renew Of my Savior crucified.


  สถานที่ 11 พระเยซูเจ้าถูกตรึงกับไม้กางเขน

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระเยซูเจ้าเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสเมื่อทหารตรึงพระองค์ติดกับไม้กางเขนด้วยตะปูที่พระหัตถ์และพระบาท พระกายมีพระโลหิตทะลักออกมา

  พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า พระองค์ถูกสบประมาทเยาะเย้ยเต็มที่ โปรดตรึงดวงใจข้าพเจ้าติดกับพระบาทของพระองค์ แล้วข้าพเจ้าจะไม่จากพระองค์อีกต่อไป ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Let me share with thee His pain, Who for all my sins was slain, Who for me in torment died.


  สถานที่ 12 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อกอบกู้วิญญาณของท่าน

  พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า พระองค์กำลังจะหมดลมหายใจ ข้าพเจ้าขอจูบไม้กางเขนที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพราะพระองค์รักข้าพเจ้า โดยบาปของข้าพเจ้าๆสมควรตายน่าเวทนา แต่ความตายของพระองค์เป็นความหวังของข้าพเจ้า โดยบุญกุศลแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ โปรดประทานพระหรรษทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ตายกอดพระบาทของพระองค์เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Let me mingle tears with thee, Mourning Him who mourned for me, All the days that I may live


  สถานที่ 13 พระเยซูเจ้าถูกยกลงจากไม้กางเขน

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาความเศร้าระทมขมขื่นของมารดาพระเจ้าเมื่อพระแม่สวมกอดพระกายของพระบุตรปราศจากชีวิต เยือกเย็น และเปื้อนพระโลหิต

  ข้าแต่พระมารดามหาทุกข์ โดยความรักของพระแม่ต่อพระบุตร โปรดรับข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระแม่และวิงวอนพระองค์เพื่อข้าพเจ้า พระเยซูเจ้า พระมหาไถ่ของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์แต่ผู้เดียว พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  By the cross with thee to stay; There with thee to weep and pray Is all I ask of thee to give.


  สถานที่ 14 พระเยซูเจ้าถูกฝังในคูหา

  โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ไถ่บาปของโลกด้วยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

  จงพิจารณาพระกายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าถูกฝังในคูหาด้วยความเคารพบูชาสูงสุด

  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าจูบหินที่ปกป้องพระกายของพระองค์ แต่พระองค์จะกลับเป็นคืนชีพในวันที่สาม ข้าพเจ้าอ้อนวอนพระองค์ โดยการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ากลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งเรืองพร้อมกับพระองค์ในวันสิ้นพิภพ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ชั่วนิรันดร์ในสวรรค์ สรรเสริญและรักพระองค์ตลอดนิรันดร พระเยซูเจ้าข้า องค์ความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ อย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกเลย โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์เสมอไปและใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เทอญ

  (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี)

  ลูกแกะพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก ทรงเมตตาข้าพเจ้าเทอญ

  Virgin of all virgins best, Listen to my fond request; Let me share thy grief divine.


คำภาวนาก่อนจบการเดินรูป

พระวิญญาณพระคริสตเจ้า
พระวิญญาณพระคริสตเจ้า โปรดทำให้ข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
พระกายพระคริสตเจ้า โปรดกอบกู้วิญญาณข้าพเจ้า
พระโลหิตพระคริสตเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในข้าพเจ้า
น้ำจากสีข้างพระคริสตเจ้า โปรดล้างข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์
พระมหาทรมานพระคริสตเจ้า โปรดประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพเจ้า

พระเยซูเจ้าข้า ผู้ทรงพระทัยแสนดี โปรดฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า
โปรดซ่อนข้าพเจ้าในบาดแผลของพระองค์
โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์อีกต่อไป
โปรดพิทักรักษาข้าพเจ้าจากศัตรูชั่วร้าย
ในเวลาใกล้ตาย โปรดเรียกข้าพเจ้ามาอยู่เคียงข้างพระองค์
เพื่อว่าพร้อมกับนักบุญทั้งหลายข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญพระองค์ชั่วนิรันดร
อาแมน

(สวดข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา และสิริพึงมี อย่างละ 1 จบเพื่อพระศาสนจักร
และ อย่างละ 5 จบ เพื่อถวายพระเกียรติแด่บาดแผลบนพระหัตถ์พระบาท และสีข้างของพระเยซูคริสตเจ้า)

เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน


บทภาวนารำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
เมื่อลูกสบตา I เดินรูป 14 ภาค I GoTo Menu

Your Welcome
Send mail to prakobkit@yahoo.com with question or comments about this web
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang,
Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand. Last