8 ธันวาคม 2015/2558 - 20 พฤศจิกายน 2016/2559
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม I ปฏิทินปีศักดิ์สิทธิ์
สมณโองการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม I หนังสือปีศักดิ์สิทธิ์ กับ ชีวิตคริสตชน


ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา www.catholic.or.th อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สาสน์อภิบาลโอกาสเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
จดหมายอภิบาล เพื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ค.ศ. 2015-2016
พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่วาติกัน


เปิดประตูปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม... อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด สังฆมณฑลนครราชสีมาปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย ปีแห่งนักบวช และ ปีแห่งพระคุณการุณย์บริบูรณ์


หนังสือเพื่อประโยชน์แก่งานคำสอนในประเทศไทย

สวดขอขมาพระเป็นเจ้าที่คริสตชนได้ทำผิดต่อชาวโลก
ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของพระศาสนจักรคาทอลิกจนกระทั่งสมัยปัจจุบัน


สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงประกาศให้สัตบุรุษทุกคนสามารถรับ พระคุณการุณย์บริบูรณ์ ได้ ในโอกาสปีแห่งนักบวช 2015/2558
เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าปีนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016
ตามเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันมา (รับศีลอภัยบาป,ศีลมหาสนิทและการภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา)

ประวัติปีปีติมหาการุณ

คริสตชนทุกคน มีหน้าที่หลัก 3 ประการจากศีลล้างบาป คือ การเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์

จากคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าซึ่งตรัสกับอัครสาวก และตรัสกับเราแต่ละคนด้วยว่า

“ ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น... ”

เป็นประกาศิตสำหรับผู้ติดตามพระคริสตเจ้าว่ามีหน้าที่จะต้องไปประกาศข่าวดีด้วยชีวิต
นั่นคือด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ดีตามหลักคำสอนของพระเจ้าและพระศาสนจักร เป็นผู้รับใช้สำหรับทุกคน
และดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสารอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากตัวเราเองแต่ละคนและแผ่ขยายไปยังบุคคลอื่นรอบข้าง

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร ! คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ! กฎหมายพระศาสนจักร

เชิญร่วมภาวนาขอพระกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชชายหญิง

ประวัติคาทอลิกไทย ตอนที่ 1 ! ตอนที่ 2 ! ตอนที่ 3 ! โครงสร้างพระศาสนจักรคาทอลิก ! 200 เพลงคาทอลิก

คาทอลิกสอนอะไร? ! สู่ชีวิตคริสตชนคาทอลิก ! งานคำสอนและเอกสาร ! คำสอนดีดี ราชบุรี

พิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ : สังฆมณฑลนครราชสีมา I อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง I ภาพ I สังฆมณฑลจันทบุรี I สถานฝึกธรรมสันติราชา

Next =>

Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd. Nai-muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last