Count down to Dec'8 2015
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา

สมณโองการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย ปีแห่งนักบวช และ ปีแห่งพระคุณการุณย์บริบูรณ์


หนังสือเพื่อประโยชน์แก่งานคำสอนในประเทศไทย

สวดขอขมาพระเป็นเจ้าที่คริสตชนได้ทำผิดต่อชาวโลก
ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของพระศาสนจักรคาทอลิกจนกระทั่งสมัยปัจจุบัน


สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงประกาศให้สัตบุรุษทุกคนสามารถรับ พระคุณการุณย์บริบูรณ์ ได้ ในโอกาสปีแห่งนักบวช 2015/2558
เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าปีนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016
ตามเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันมา (รับศีลอภัยบาป,ศีลมหาสนิทและการภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำหนดให้แต่ละเขตมีวัด 1 แห่ง
เพื่อการแสวงบุญรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โดยมีรายนามวัดดังนี้..

เขต 1 วัดแม่พระลูกประคำกาลหว่าร์   เขต 2 วัดสามเสน   เขต 3 วัดซางตาครู้ส กุฏีจีน   เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร  
เขต 5 สักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง   เขต 6 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

สังฆมณฑลราชบุรี I Kamson Ratchaburi FB

1.อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม   2.วัดแม่พระองค์อุปถัมค์ วัดใน สมุทรสงคราม
3.วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม สวนผึ้ง   4.วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง กาญจนบุรี   5.วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า กาญจนบุรี

ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์ 2015 นิ้ (ปีแห่งนักบวช) ทุกครั้งที่ร่วมมิสซาอย่างดีในวัดเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ หรือวันธรรมดา สามารถรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้วันละ 1 ครั้ง

คู่มือแสวงบุญ ปีปิติแห่งพรคุณการุณย์ ค.ศ. 2015 Guide Book jubilee

สำหรับวัดในสังฆมณฑลต่าง ๆ วัดใดเป็นวัดเพื่อการแสวงบุญ สอบถามได้ที่พระสงฆ์เจ้าวัด

ประวัติปีปีติมหาการุณ


พระคาร์ดินัลไทย เรียกศรัทธาต่อศาสนาคริสตชนทุกคน มีหน้าที่หลัก 3 ประการจากศีลล้างบาป คือ การเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์

จากคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าซึ่งตรัสกับอัครสาวก และตรัสกับเราแต่ละคนด้วยว่า

“ ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น... ”

เป็นประกาศิตสำหรับผู้ติดตามพระคริสตเจ้าว่ามีหน้าที่จะต้องไปประกาศข่าวดีด้วยชีวิต
นั่นคือด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ดีตามหลักคำสอนของพระเจ้าและพระศาสนจักร เป็นผู้รับใช้สำหรับทุกคน
และดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสารอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากตัวเราเองแต่ละคนและแผ่ขยายไปยังบุคคลอื่นรอบข้าง

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร ! คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ! กฎหมายพระศาสนจักร


เชิญร่วมภาวนาขอพระกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชชายหญิง

ประวัติคาทอลิกไทย ตอนที่ 1 ! ตอนที่ 2 ! ตอนที่ 3 ! โครงสร้างพระศาสนจักรคาทอลิก ! 200 เพลงคาทอลิก

คาทอลิกสอนอะไร? ! สู่ชีวิตคริสตชนคาทอลิก ! งานคำสอนและเอกสาร ! คำสอนดีดี ราชบุรี

พิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ : สังฆมณฑลนครราชสีมา I อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง I ภาพ I สังฆมณฑลจันทบุรี I สถานฝึกธรรมสันติราชา

Next =>

Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd. Nai-muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last