บทภาวนาสำหรับเฝ้าศีลมหาสนิท

ข้าแต่พระเยซูเจ้า
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงๆ
ข้าพเจ้ารักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด
และข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ในวิญญาณข้าพเจ้า

เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถรับพระองค์ทางศีลมหาสนิท
โปรดเสด็จมาในใจข้าพเจ้าด้วยความปรารถนา
เหมือนพระองค์เสด็จมาจริงๆ ข้าพเจ้าขอสวมกอดพระองค์
ให้ข้าพเจ้าอยู่ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์
และอย่าให้ข้าพเจ้าพลัดพรากจากพระองค์
อาแมน  


โอ้ศีลมหาสนิท

1. ลูกประนมเกศก้มกราบกราน ไหว้พระคริสตเยซู
ทรงเมตตาประทับเชิดชู อยู่ในเพศปังบูชา

(รับ) โอศีลมหาสนิท โปรดเป็นชีวิตแห่งลูกเทอญ
ลูกกราบทูลเชิญ โปรดทรงจำเริญในจิตเรา

2. ลูกมั่นคงในพระสัจจา ใครรับกายาของเรา
จะไม่ม้วยรอดพ้นบรรเทา โปรดทรงช่วยเราเชื่อมั่น

3. ลูกกราบวอนพรพระเมตตา โปรดกรุณาค้ำจุน
ให้ลูกไว้ใจในพระคุณ จวบจนสิ้นบุญชีพวาย

4. ลูกไม่รู้จักรักพระองค์ ขาดความซื่อตรงภักดี
โปรดบำรุงความรักทวี ให้ลูกมีใจรักมั่น


บทภาวนาเตรียมตัวเฝ้าศีลมหาสนิท

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงๆ โดยพระเมตตาและความรัก พระองค์สถิตอยู่ที่นี่ทั้งคืนและวัน พระองค์เรียก พระองค์รอคอย พระองค์ต้อนรับทุกคนที่มาเฝ้าพระองค์

ถึงแม้ข้าพเจ้าเป็นบุคคลไม่สำคัญ ข้าพเจ้าเคารพบูชาพระองค์ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระหรรษทานต่างๆที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพเจ้า โดยเฉพาะ ที่ในศีลนี้พระองค์ประทานพระองค์เองแก่ข้าพเจ้า ที่พระองค์ได้ขอร้องพระมารดาของพระองค์เป็นมารดาของข้าพเจ้า และที่พระองค์เรียกข้าพเจ้ามาสนทนากับพระองค์ที่นี่

วันนี้ข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อ:

1. ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรของพระองค์

2. ชดเชยที่ในศีลนี้พระองค์ไม่ได้รับความเคารพนับถือจากคนที่ทำเคืองพระทัยพระองค์

3. เคารพบูชาพระองค์ทุกแห่งในโลกที่พระองค์ประทับอยู่ในปังทรงชีวิต แต่โดนทอดทิ้ง ไม่มีใครรักพระองค์

พระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ข้าพเจ้าเสียใจ ข้าพเจ้าได้ทำเคืองพระทัยพระองค์ในอดีต ข้าพเจ้าขออภัย โดยความช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพเจ้าสัญญาไม่ทำผิดต่อพระองค์อีกต่อไป ข้าพเจ้าคนบาปน่าสงสาร ขอถวายตัวทั้งครบแด่พระองค์ ข้าพเจ้าขอยกให้พระองค์ อำเภอใจ, ความรัก, ความปรารถนา, และ ทุกสิ่ง ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโปรดใช้ข้าพเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าอยากได้ คือ ขอพระองค์โปรดรักข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพเจ้าวอนขอพระหรรษทานของพระองค์เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกเวลา

ข้าพเจ้าสวดขอสำหรับวิญญาณในไฟชำระ โดยเฉพาะ ผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ในศีลนี้และกับพระมารดามารีอา ข้าพเจ้าสวดขอสำหรับทุกคนที่ดื้อด้านอยู่ในบาป พระมหาไถ่เจ้าข้า โปรดรวมความรักของข้าพเจ้ากับความรักแห่งพระหฤทัยของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายความรักที่รวมกันนี้แด่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าอ้อนวอนพระองค์โปรดทรงรับเครื่องบูชานี้ในนามของพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ อาแมน   Next =>

คลิก เพื่อเฝ้าศีลมหาสนิทวันนี้

วันที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last  
Your Welcome
  Send mail to prakobkit@yahoo.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd., Nai-muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last